Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym, kolegialnym organem kontroli państwowej. Izbą kieruje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, którym do 22 sierpnia 2013 jest Jacek Jezierski. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny NIK, 7 przedstawicieli…

Czytaj dalej Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Równość formalna i materialna

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zasada równości jest jednym z najważniejszych praw człowieka, które zostało uregulowane przede wszystkim w nadrzędnym akcie prawnym państwa jakim jest Konstytucja RP. W art. 32 ust. 1 zostało stwierdzone, że…

Czytaj dalej Równość formalna i materialna

Prawo pierowkupu

Prawo pierwokupu uregulowane jest przede wszystkim w kodeksie cywilnym, a w przypadku gdy przedmiotem takiego uprawnienia jest prawo do kupna nieruchomości także m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 21…

Czytaj dalej Prawo pierowkupu

Odpowiedzialność karna nieletniego

Odpowiedzialność karna osób nieletnich w polskim prawie uregulowana została dwutorowo, bowiem mówi o niej zarówno Kodeks karny, jak również ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach…

Czytaj dalej Odpowiedzialność karna nieletniego

Przewlekłość postępowania sądowego

  • Post author:
  • Post category:Inne

Teoretycznie, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie art. 45, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.…

Czytaj dalej Przewlekłość postępowania sądowego

Prawa pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Ponadto, pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa, a nawet społeczna, chociażby nie miała…

Czytaj dalej Prawa pokrzywdzonego

Różnice między śledztwem a dochodzeniem

Zarówno śledztwo i dochodzenie są wariantami prowadzenia postępowania przygotowawczego, przewidziane przez Kodeks Postępowania Karnego. Celem obu rodzajów postępowań jest więc, zgodnie z art. 297 § 1: ustalenie, czy został popełniony…

Czytaj dalej Różnice między śledztwem a dochodzeniem