Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Celem wprowadzenia środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego przebiegu całego procesu karnego. Środki zapobiegawcze gwarantują bowiem, iż oskarżony nie będzie uchylać się od wymiaru sprawiedliwości. Ponadto,…

Czytaj dalej Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  • Post author:
  • Post category:Inne

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest regulowana przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego, a w nieobjętym przez powyższa ustawę zakresie przez przepisy kodeksu cywilnego. Prawo telekomunikacyjne definiuje tą świadczenie usług objętych tą…

Czytaj dalej Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Skarga na funkcjonariusza publicznego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.…

Czytaj dalej Skarga na funkcjonariusza publicznego

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Udziały w spółce z.o.o. są zbywalne, a więc można je sprzedać, darować, jak również dziedziczyć. Prawo do zbycia udziałów w świetle art. 180 i nast. k.s.h. może zostać ograniczone przez…

Czytaj dalej Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną firmie

Pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone swojemu pracodawcy w przypadkach wymienionych przez ustawodawcę w art. 114 – 127 k.p.. Kodeks pracy stanowi, że podstawami przypisania odpowiedzialności pracownikowi są: szkoda…

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną firmie

Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu nie jest instytucją wprost uregulowaną literą prawa, stanowi jednak typ umowy nienazwanej wykreowany szczególnie poprzez praktykę jako dodatkowy sposób zabezpieczania (tzw. zabezpieczenie osobiste) przez banki wierzytelności z…

Czytaj dalej Przystąpienie do długu

E – sąd w Lublinie i jego właściwość

  • Post author:
  • Post category:Inne

E- sąd w Lublinie, będący IV Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie, a w przypadku sądu odwoławczego - II Wydziałem Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie, został utworzony w celu…

Czytaj dalej E – sąd w Lublinie i jego właściwość

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych działająca w celu realizacji dużego przedsięwzięć gospodarczych obarczonych znacznym ryzykiem finansowych. Zrzeszenie tego typu może składać się z podmiotów o różnym prawnym charakterze…

Czytaj dalej Konsorcjum

Zarzut potrącenia a oświadczenie o potrąceniu

W codziennym życiu często instytucja potrącenia jest mylona z zarzutem potrącenia. Czym jest potrącenie, a czym zarzut potrącenia? Potrącenie jest uregulowane w kodeksie cywilnym (art. 498-505 k.c.). Polega ono na…

Czytaj dalej Zarzut potrącenia a oświadczenie o potrąceniu