Przedawnienie przestępstw

Ustawodawca nałożył na sąd, organy ścigania konkretne ramy czasowe, w których mają czas na znalezienie oraz ukaranie sprawcy przestępstwa. Zgodnie z regulacją przyjętą w Kodeksie Karnym karalność przestępstw po upływie…

Czytaj dalej Przedawnienie przestępstw

Pełnomocnik z urzędu w prawie cywilnym.

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych reguluje kodeks postępowania cywilnego. Ustanowienia adwokata, radcy prawnego może domagać się strona, która została zwolniona przez sąd z całości lub części kosztów sądowych.…

Czytaj dalej Pełnomocnik z urzędu w prawie cywilnym.

Oświadczenie woli

Oświadczenie woli zostało zdefiniowane przez ustawodawce w art. 60 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez…

Czytaj dalej Oświadczenie woli

Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży ?

Do najczęstszych powodów odstąpienia od umowy sprzedaży należy zaliczyć rak zapłaty, niewydanie towaru lub jego wady. Istotnym elementem rozważań na temat możliwości odstąpienia od umowy jest sposób, a właściwie miejsce…

Czytaj dalej Kiedy można odstąpić od umowy sprzedaży ?

Kary umowne kiedy trzeba zapłacić ?

Kara umowna jest swego rodzaju klauzulą, która może zostać umieszczona przez strony w umowie cywilnoprawnej. Strony mogą ustalić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, tylko…

Czytaj dalej Kary umowne kiedy trzeba zapłacić ?

Kara ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jest drugą z kolei wymienioną karą w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze nieizolacyjna, wymierzana jest najczęściej za drobne występki. Stanowi ona alternatywę dla krótkoterminowej kary…

Czytaj dalej Kara ograniczenia wolności.

Jak zorganizować zbiórkę publiczną.

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Zbiórka publiczna nie może myć przeprowadzona na cele…

Czytaj dalej Jak zorganizować zbiórkę publiczną.