Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym w części oddanej zobowiązaniom, w artykule 405 i następnych. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia polega na tym, że jeśli ktoś bez podstawy prawnej uzyskał korzyść…

Czytaj dalej Bezpodstawne wzbogacenie

Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku

Istotną kwestią w odpowiedzialności dewelopera za wady budynku jest instytucja odbioru nieruchomości. Odbiór ten dokonywany jest w trybie art. 27 ustawy deweloperskiej. Odbywa się w towarzystwie nabywcy lokalu oraz dewelopera,…

Czytaj dalej Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest to weksel, niewypełniony zupełnie, względnie nie zawierający wszystkich elementów, jakie prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zazwyczaj weksle in blanco są wystawiane, gdy strony zawierając między…

Czytaj dalej Weksel in blanco

Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2012 r. Polska stała się stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w…

Czytaj dalej Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle

22 grudnia 2012 r. Polska przestała być związana Konwencją międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (podstawa prawna: dokument wypowiedzenia,…

Czytaj dalej Polska nie jest już związana Konwencją międzynarodową o zakazie pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle