Zmiany w nadawaniu programów w radiu i telewizji

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim (Dz.U. 2012, poz. 1411). Krajowa Rada (KRRiT) zmniejszyła udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich. Mniejszy ma być także udział w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim. Obniżenie kwot nie dotyczy jednak wszystkich nadawców.

Zgodnie z rozporządzeniem niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim obejmuje:
1) nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu,
2) programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim,
3) programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
4) programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określając niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich, zachowała proporcje między nimi oraz wzięła pod uwagę możliwość realizacji obowiązków w danych kategoriach programów. Określając nowe minimalne udziały audycji w odniesieniu do nadawców objętych niniejszym rozporządzeniem KRRiT wykonała szereg analiz posiłkując się przy tym  danymi pochodzącymi ze sprawozdań dotyczących wypełniania kwot programowych. KRRiT przeprowadziła rozmowy konsultacyjne z nadawcami, których zakres rozporządzenia dotyczy oraz dokonała oceny faktycznej sytuacji nadawców w obliczu wymagań ustawowych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: portalmedialny.pl

More to explorer