Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Według ustawy o podatku od towarów i usług zwanej ustawą o VAT pod pojęciem magazyn konsygnacyjny, rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika. Towary te są następnie przemieszczane przez niego lub na jego rzecz. Innymi słowy składy konsygnacyjne, są  to magazyny z których towary pobierają różni nabywcy. W teorii magazyn konsygnacyjny definiuje się jako zróżnicowaną konstrukcję prawną obejmującą elementy umowy komisu, umowy składu oraz umowy sprzedaży. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić magazyn konsygnacyjny musi spełnić pewne warunki, które można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią warunki podmiotowe, odnoszące się do cech, jakie muszą wystąpić u obu stron transakcji – dostawcy oraz nabywcy. Drugą grupę stanowią warunki odnoszące się do samych towarów będących przedmiotem transakcji. Trzecią grupę stanowią warunki (obowiązki) natury sprawozdawczo-ewidencyjnej i związane z prowadzeniem dokumentacji dokonywanych transakcji.                                                                                   Zgodnie z ustawą o VAT w przypadku przemieszczenia towarów do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy. Powyższe stosuje się po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki towarów (tam, gdzie położony jest magazyn). Jeżeli bowiem okaże się, że jest podatnikiem zarejestrowanym, to może rozliczyć podatek od wartości dodanej należny w tym państwie, w związku z przemieszczeniem do niego towarów i ich późniejszą dostawą. Po drugie, podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu, ma obowiązek prowadzić ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca. Ewidencja powinna zawierać datę przemieszczenia towarów, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów. Przepisy nie określają obowiązującego wzoru tej ewidencji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie instytucji magazynu konsygnacyjnego zlikwidowało konieczność natychmiastowego rozliczenia podatkowego przez podatników podatku od wartości dodanej  sprowadzających ze Wspólnoty duże ilości materiałów, towarów lub półproduktów przeznaczonych dla  własnej produkcji. Obowiązek opodatkowania pojawia się w chwili pobrania towaru z magazynu konsygnacyjnego.                            Z chwilą, gdy warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego przestają być spełnione, u podatnika, który przemieścił towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów pozostałych w tym magazynie. Jeżeli w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, które zostały przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w odniesieniu do tych towarów.

More to explorer