Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka weszło w stosunku do RP w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 lutego 2013 r. w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej weszło w życie Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonym w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz.U.2013, poz. 177). Przedmiotowy traktat dotyczy praw osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, takich jak strony, przedstawiciele lub doradcy, a także świadkowie, biegli i inne osoby wezwane przez Trybunał do uczestnictwa w postępowaniu.

Porozumienie przyznaje wyżej wymienionym osobom immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń pisemnych i ustnych oraz wszelkich dokumentów i dowodów przedstawianych Trybunałowi. Gwarantuje również ochronę prawną związaną z podróżą odbytą w celu uczestnictwa w postępowaniu przed Trybunałem oraz prawo do swobodnej korespondencji z Trybunałem. Immunitety i ułatwienia określone w Porozumieniu przyznawane są wyłącznie w celu zapewnienia swobody wypowiadania się oraz niezależności niezbędnej do wykonywania funkcji, zadań, obowiązków, bądź praw osób uczestniczących w postępowaniu przed Trybunałem (art. 5 ust. 1 Porozumienia). Trybunał ma prawo i obowiązek uchylenia w całości bądź w części immunitetu zakresie składanych oświadczeń pisemnych i ustnych oraz wszelkich przedstawianych dokumentów i dowodów (art. 2 ust. 1 Porozumienia) w sytuacjach, w których korzystanie z immunitetu stałoby na drodze do wymierzenia sprawiedliwości. Ponadto Trybunał może uchylić immunitet z urzędu, bądź na wniosek każdej Umawiającej się Strony lub zainteresowanej osoby.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.msz.gov.pl

More to explorer