Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Termin wniesienia wkładu

Jest nieuregulowany w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH).
Może być określony w umowie, jeśli natomiast nie jest, to zgodnie z art. 2 KSH zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.
Wspólnik z tytułu zobowiązania się do wniesienia wkładu do spółki, staje się dłużnikiem, spółka jako wierzyciel  powinna wezwać wspólnika do wniesienia wkładu, a on niezwłocznie powinien tego dokonać.
Wnoszenie wkładów do spółki jawnej – szczególne rozwiązania


Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) zawierają takie przepisy, gdzie mamy regulacje dotyczące wspólności majątkowej małżeńskiej, które będą kształtowały stosunki w spółce.
Jeśli przedmiotem wkładu byłaby nieruchomość lub przedsiębiorstwo, to wymagana jest zgoda spółmałżonka, jeżeli z kolei byłyby to rzeczy ruchome czy pieniądze to współmałżonek może wnieść sprzeciw.
Art. 27 KSH –współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami.
Jeżeli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, to aby była ona skuteczna w stosunku do osób trzecich, to współmałżonek wspólnika może domagać się wpisu tego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i wierzyciele będą mogli domagać się zaspokojenia tylko z majątku współmałżonka, bo mamy przepis art. 471 KRO – małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.
W celu zabezpieczenia roszczeń współmałżonków w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy to wpisać do KRS zgodnie z art. 27 KSH.

More to explorer