Elementy weksla (termin płatności, remitent, trasat, podpis wystawcy)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Termin płatności weksla
Według ustawy Prawo Wekslowe weksel może być płatny:
1. Za okazaniem – wówczas będzie określenie np. „za okazaniem”, „ a vista”, „na żądanie”. W ciągu roku od dnia wystawienia weksla wierzyciel wekslowy okazuje weksel dłużnikowi wekslowemu i wtedy powinna nastąpić zapłata należności. Okazanie weksla powinno być zaznaczone na wekslu. Jeżeli nie będzie nic w wekslu napisane, to przyjmuje się także, ze weksel jest płatny po okazaniu. Wtedy także w ciągu roku od wystawienia weksla należy weksel okazać dłużnikowi.
2. W pewien czas po okazaniu – wówczas w wekslu wskazuje się w jakim czasie po okazaniu weksel ma być płatny. Należy wtedy w ciągu roku od wystawienia okazać weksel i będzie on płatny w określonym w wekslu czasie od okazania.
3. W pewien czas po dacie – np. w ciągu 90 dni po określonej dacie. Oznacza to, że do daty wystawienia weksla dodaje się te 90 dni, i daje to oznaczony dzień płatności. Można także wskazać, że będzie to 90 dni nie od daty wystawienia, a np. od daty akceptu. Wtedy weksel jest przedstawiany do akceptu i do daty akceptu dodaje się 90 dni.                                                                                                                                                  4. W oznaczonym terminie – zazwyczaj wpisuje się konkretną datę tj. dzień, miesiąc, rok.

Czas płatności weksla musi być precyzyjnie określony, ponieważ gdy wskażemy kilka terminów płatności weksla, to weksel będzie nieważny. W wekslu in blanco nie wskazuje się terminu płatności weksla. Z terminem płatności weksla wiąże się problem przedawnienia roszczeń. Przedawnienie roszczeń z weksla określone jest w art. 70 Prawa Wekslowego.

Bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty albo bezwarunkowe polecenie zapłaty skierowane do trasata
Słowo „zapłac” należy dokończyć odpowiednią końcówką, zgodnie z zasadami przyjętymi w języku polskim. W przypadku weksla własnego, wystawionego przez:
– jedną osobę – piszemy „zapłacę”
– kilka osób – piszemy „zapłacimy”.

W przypadku weksla trasowanego, należy napisać:
-„zapłaci Jan Kowalski” – gdy jest jeden trasat
-„zapłacą Jan Kowalski i Mariusz Nowak”- gdy jest kilku trasatów.

Oznaczenie rodzaju weksla
Oznaczenie jaki to jest weksel: czy własny (czasem określany jako sola/prosty/suchy) czy trasowany (czasem określany jako ciągniony).

Słowo „weksel”
W treści weksla musi się znaleźć określenie weksel, w języku w jakim weksel jest wystawiony. W polskim obrocie wekslowym można używać tylko słowa „weksel” i nie można go zamienić żadnym innym wyrazem. Określenie „z tytułu tego weksla” jest dopuszczalne, natomiast określenie „z tytułu tego zobowiązania wekslowego” jest niedopuszczalne.

Oznaczenie remitenta
Pod tym numerem wskazany jest remitent, czyli pierwszy wierzyciel wekslowy. To osoba na której rzecz lub na której zlecenie weksel jest wystawiony. Wpisuje się tu nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej. Jeśli podmiot jest wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), to należy wskazać taką nazwę jaka jest wskazana w KRS. W wekslu in blanco można wskazać remitenta.

Klauzula na zlecenie
Znajdujące się w wekslu określenie „na zlecenie” oznacza, że ten papier wartościowy może być indosowany. Gdyby było określenie „na zlecenie x, ale nie na jego zlecenie” albo „na rzecz x, ale nie na jego zlecenie”, to wtedy weksel nie może być indosowany. Określenie „nie na zlecenie” zawsze znajduje się za nazwą/nazwiskiem remitenta.

Oznaczenie trasata
Trasat jest to osoba, która ma dokonać zapłaty. Może nim być osoba fizyczna, prawna, ułomna osoba prawna. To czy trasat będzie zobowiązany do zapłaty zależy od tego czy trasat dokona akceptu weksla. Dopiero gdy trasat się na wekslu podpisze, staje się on dłużnikiem wekslowym.

Miejsce płatności weksla
Jest to miejscowość, a nie adres. Jeżeli w wekslu wskazanych jest kilka miejscowości, to taki weksel jest nieważny. W braku oznaczenia miejsca płatności przyjmuje się, że miejscem płatności jest miejscowość wskazana obok nazwiska trasata w wekslu trasowanym, a w wekslu własnym miejscem płatności weksla będzie miejsce wystawienia weksla. W wekslu in blanco również można wskazać miejsce płatności weksla.

Własnoręczny podpis wystawcy
Osoba fizyczna musi złożyć własnoręczny podpis, z tym że nie jest konieczne by był to podpis czytelny. Musi to być podpis, którym ta osoba się zazwyczaj podpisuje. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – przy niej dopuszczalne jest złożenie oprócz podpisu, także pieczątki, szczególnie jeśli weksel ma związek z prowadzoną działalnością. Osoba prawna, ułomna osoba prawna – tutaj przyjmuje się, że podpis tych podmiotów winien być z pieczątką i podpisem osób, które mają prawo składać oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Z weksla jasno musi wynikać, że osoby podpisujące się działają w imieniu osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej. Nie są konieczne imienne pieczątki osób podpisujących się w imieniu tych podmiotów. Natomiast wspólnicy spółki cywilnej podpisują się jako osoby fizyczne, podpisują się wszyscy wspólnicy danej spółki. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące Prawa Wekslowego, z którego wynika, że spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, w związku z tym wymagany jest podpis wszystkich wspólników. Wspólnicy mogą upoważnić jednego z wspólników do podpisania weksla, ale jasno musi być na wekslu wskaże, ze taki wspólnik podpisuje się także w imieniu pozostałych wspólników. Gdy weksel podpisuje pełnomocnik powinien oznaczyć, że podpisuje się „jako pełnomocnik”. Pełnomocnictwo do podpisania weksla jest pełnomocnictwem szczególnym. Do weksla musi być dołączone pełnomocnictwo wskazujące, że dana osoba była upoważniona do podpisania weksla. W wekslu in blanco jest to wystarczający i jednocześnie konieczny element.

More to explorer