Dyrektywa informacyjna weszła w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

21 czerwca 2012 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.UrzUEL. 2012.142.1). Dyrektywa ta między innymi wprowadza zapis, że osoby zatrzymane muszą zostać poinformowane o swoich prawach w formie pisemnej. W skład pouczenia muszą wchodzić informacje o:

– prawie dostępu do obrońcy,

– wszelkich uprawnieniach do bezpłatnej porady prawnej i warunkach jej uzyskania,

– prawie do informacji dotyczących oskarżenia,

– prawie do tłumaczenia ustnego i pisemnego,

– prawie do odmowy składania wyjaśnień.

Zatrzymany będzie mógł nie tylko zapoznać się z treścią pouczenia, ale także zatrzymać je przy sobie przez cały okres pozbawienia wolności. Dyrektywa reguluje także prawo bezpłatnego dostępu zatrzymanego i jego obrońcy do materiałów sprawy. Ewentualna decyzja o odmowie dostępu musi być podejmowana przez organ sądowy lub przynajmniej podlegać kontroli sądowej. Warto przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym, to prokuratorowi przysługuje uprawnienie do odmowy zgody na udostępnienie akt, zaś na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego.
Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są wprowadzić przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy w terminie do 2 czerwca 2014 r.

Źródło: www.lex.pl

More to explorer