Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Definicja spółki partnerskiej została przedstawiona w art. 86 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh)
Jest to spółka osobowa w ramach której partnerzy wykonują wolny zawód prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą. Element prowadzenia przedsiębiorstwa tu występuje.

Katalog przedstawicieli wolnych zawodów którzy mogą tworzyć spółkę partnerską został wymieniony w art. 88 ksh. Kwestia dopuszczalności przedstawicieli wolnych zawodów do tworzenia spółki jest limitowany tym przepisem, ale: 
– może wynikać także z ustaw szczególnych bo specyfiką tych wolnych zawodów jest działanie na podstawie ustaw korporacyjnych np. ustawa o wykonywaniu zawodu psychologa jest tam dopuszczona możliwość spółek partnerskich,
– inna możliwość to zmiana art. 88 KSH co już dwukrotnie nastąpiło od 2001 roku. Katalog ten zawiera obecnie 28 wolnych zawodów.
W ramach spółki partnerskiej mogą być samodzielnie te zawody wykonywane, ale istnieje możliwość połączenia teraz wolnych zawodów w ramach spółek partnerskich, aczkolwiek dowolność łączenia wolnych zawodów może być ograniczona: 
– poprzez ustawy korporacyjne np. ustawa o radcach prawnych, o adwokaturze zawiera ograniczenia, że w ramach sp.p mogą działać tylko adwokaci, radcowie prawni, ewentualnie prawnicy zagraniczni którzy działają na podstawie ustawy o dopuszczeniu prawników zagranicznych do działalności na terytorium RP ustawa z 2000 r. np. prawa o notariacie zawiera ograniczenie, że (tylko notariusze mogą być partnerami spółki partnerskiej tu nie jest dopuszczalne łączenie wolnych zawodów) ustawa o doradztwie podatkowym (tylko i wyłącznie doradcy podatkowi mogą tworzyć spółki partnerskie nie jest dopuszczalne łączenie zawodów)

Jeśli chodzi o sp.p zawsze mają tu duże znaczenie ustawy korporacyjne
a) po pierwsze co do samego faktu wykonywania wolnego zawodu,
b) po drugie mogą wprowadzać pewne ograniczenia choćby w przypadku łączenia wolnych zawodów np. grupowe praktyki lekarskie mogą być tworzone wyłącznie przez lekarzy tworzących sp.p.

To jeżeli chodzi o dopuszczalność to kryterium PODMIOTOWE.

Do tworzenia spółki partnerskiej konieczne jest zawarcie umowy – obecnie umowa wymaga formy aktu notarialnego natomiast nowelizacja ksh przewiduje, że umowa sp.p będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 To co umowa powinna zawierać – katalog określony jest w art 91 ksh. – będą takie elementy jakie wymagane są w każdej spółce:

1. Firma – ta regulacja jest specyficzna.
– bezwzględnie musi być zamieszczone nazwisko, określenie wolnego zawodu – określenia muszą być zgodnie z określeniami z ustawy korporacyjnej, dodatek obligatoryjny dodatek określający formę prawną, przy czym dopuszczalne są trzy:
spółka partnerska, i partner, i partnerzy – w zależności od liczby wspólników od liczby nazwisk umieszczonej w firmie powinno się dostosować taki dodatek, aby nie wprowadzał w błąd czyli zgodnie z zasadą prawdziwości firmy: jak jest dowód to np. Kowalski i partner, a nie partnerzy, przy czym zawsze dopuszczalny jest ten dodatek spółka partnerska oraz dopuszczalny jest w obrocie skrót sp.p . W literaturze można znaleźć takie poglądy, że dopuszczalne są również inne skróty, które pozwalają zydentyfikować tą spółkę partnerską, zgodnie ze stanowiskiem sądów rejestrowych inne skróty będą nie dopuszczalne np. „Kowalski i part.” Czy np. „sp. part” natomiast zdaniem niektórych dopuszczalny jest skrót „ i partnerki”, ale lepiej trzymać się wykładni literalnej i stosować „spółka partnerska”.

2. Siedziba – miejscowość w której będzie prowadzona działalność spółki partnerskiej.

3. Przedmiot działalności, ale tutaj poza przedmiotem działalności musi być zamieszczone w umowie dodatkowe określenie zawodu – wykonywanie wolnego zawodu

4. Każda umowa musi zawierać określenie wkładów – nie ma obecnie zgodnie z art 3 KSH nie ma spółek bezwkładowych, każdy wspólnik spółki zobowiązany jest do wniesienia wkładu, a zatem powinno to być w umowie określone.

More to explorer