Jak zorganizować zbiórkę publiczną.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Zbiórka publiczna nie może myć przeprowadzona na cele osobiste. Chcąc zorganizować kwestę, należy uzyskać stosowne zezwolenie, jego brak jest wykroczeniem karanym zagrożonym grzywną i przepadkiem zebranych datków.

Jak uzyskać zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej na podstawie obowiązujących przepisów?

W celu przeprowadzenia zbiórki publicznej konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia,wydanego przez odpowiedni organ. W zależności od obszaru, na którym chcemy przeprowadzić zbiórkę, pozwoleń udzielają :

  • wójt, burmistrz, prezydent miasta – zbiórka na obszarze Gminy,
  • starosta – zbiórka na obszarze powiatu lub jego część jeśli obejmuje więcej niż jedną gminę,
  • marszałek województwa – zbiórka na obszarze województwo lub jego część jeśli obejmuje więcej niż jeden powiat,
  • minister administracji i spraw wewnętrznych – zbiórka na obszarze większym niż jedno województwo,
  • minister administracji i spraw wewnętrznych, za zgodą ministra spraw zagranicznych i ministra finansów — jeśli zebrane środki mają być wykorzystane za granicą.

Osoba organizująca zbiórkę zwana organizatorem zbiórki zobowiązana jest prowadzić dokumentację, w formie rejestru, zawierającą informacje o tym komu, kiedy i w jakiej ilości zostały wydane skarbonki, cegiełki puszki kwestarskie. Istotne są także dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, suma zebranych ofiar pieniężnych, a także ilość i rodzaj ofiar zebranych w naturze. Dokumentacja powinna powinna być przechowywana przez okres dwóch lat od daty zakończenia zbiórki.

Aby uzyskać odpowiednie pozwolenie na organizację zbiórki publicznej, należy udać się do wydziału spraw obywatelskich lokalnego urzędu miasta, gminy. Instytucja chcąc uzyskać pozwolenie powinna przedstawić wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej. W wniosku należy wskazać m.in. cel na jaki przeznaczone będą zebrane datki, termin, obszar na którym przeprowadzona zostanie zbiórka a także sposób w jaki będzie prowadzona, liczbę osób kwestujących, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Organ ma miesiąc na rozpatrzenia wniosku i wydanie decyzji administracyjnej. Termin ten liczony jest od dnia złożenia wniosku. Organ wydając decyzję zezwalającą na organizację zbiórki zachowuję uprawnienie do dokonania kontroli jej przebiegu oraz wyników.

Organ gminy może cofnąć pozwolenie na prowadzenie zbiórki jeśli była ona prowadzona niezgodnie z ustawą lub też gdy stwierdzono, że zebrane ofiary nie zostaną przekazane na właściwy cel.

Od decyzji organu odmawiającej przyznania zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

More to explorer