Abolicja podatkowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Abolicję podatkową w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta polega na przyznaniu podatnikom możliwości darowania zatajonych dochodów, w sytuacji kiedy podatnik przyzna się do zatajonych dochodów i dokona wpłaty części tych dochodów. Abolicja podatkowa obowiązywała w latach 2002-2007, można powiedzieć że obecnie zastąpiła ją ulga abolicyjna. Abolicja podatkowa miała na celu opanowanie kryzysu w finansach publicznych w Polsce, ponadto ujawnienie wielkości przychodów osiąganych poza granicami Polski.
Jeżeli skorzystałeś z abolicji podatkowej, pamiętaj że musisz przechowywać przez okres 5 lat (liczone od końca roku w którym złożyło się zeznanie podatkowe) dokumenty, które potwierdzają uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą. W sytuacji nie wykorzystania abolicji podatkowej za lata do 2007 roku, możliwe jest skorzystanie z odliczenia proporcjonalnego, niestety nie możliwe jest wykorzystanie dodatkowego odliczenia z tytułu abolicji podatkowej.
Abolicji podatkowej podlegają przychody z:

  • Źródeł uzyskiwanych poza granicami Polski, m.in. umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście czy działalności gospodarczej,
  • Praw majątkowych pochodzących ze sprzedaży praw autorskich i innych praw pokrewnych, wykonywanej poza granicami Polski występów artystycznych, literackich, naukowych, publicystycznych czy oświatowych (z wyłączeniem korzystania i rozporządzania tymi prawami poza granicami Polski).

Na podstawie złożonego wniosku przy abolicji podatkowej wydana decyzja alternatywnie:

  • Stwierdza umorzenie zaległości podatkowej z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku, którego wniosek dotyczy,
  • Stwierdza zwrot wysokości, która jest różnicą pomiędzy podatkiem należnym, a kwotą równą podatkowi obliczoną za rok którego dotyczy,
  • Stwierdza umarzenie zaległość i zwraca za rok podatkowy, którego wniosek dotyczy z zastrzeżeniem, że łączna kwota umorzenia i zwrotu nie może być wyższa od kwoty będącej różnicą pomiędzy podatkiem należnym, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy.

Wydanie decyzji o umorzeniu powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę, za należności, których dotyczył wniosek.
Abolicja podatkowa to nie to samo co instytucja ulgi abolicyjnej, którą wprowadziła Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ma na celu odliczanie kwoty od podatku dochodowego. Ulga abolicyjna dotyczy tylko dochodów uzyskiwanych po roku 2008, gdyż we wcześniejszych latach stosowana była abolicja podatkowa.
Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby o przychodach, które podlegały przed 2008 rokiem również abolicji podatkowej. Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej należy wypełnić załącznik PIT-ZG, oprócz tego skorzystanie z ulgi należy zaznaczyć w podstawowym formularzu PIT. Co ważne ulga abolicyjna odliczana jest od podatku. Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie potwierdzające wysokość przychodów oraz zapłaconego podatku za granicą, a ponadto zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.

More to explorer