Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i niezespolonej. Od strony podmiotowej to nawiązanie do art. 94 Konstytucji, który też posługuje się ogólnym pojęciem organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. W zakresie samorządowych aktów prawa miejscowego – to akty wydawane są przez organy gminy – zarówno organy stanowiące – rada gminy jak i  organy wykonawcze – jednak te ostatnie tylko w zakresie przepisów porządkowych. W powiecie w zasadzie akty wydają organy stanowiące – rada powiatu, wykonawcze – zarząd powiatu – jedynie w drodze wyjątku; w województwie samorządowym wyłączna kompetencja sejmiku wojewódzkiego. Nie posiada tej kompetencji ani zarząd województwa ani tym bardziej marszałek województwa. Administracja rządowa w terenie – zasadnicza kompetencja wojewody, natomiast nie jest jednak wykluczone, by prawo to przysługiwało organom administracji rządowej niezespolonej (np. Dyrektor Urzędu Morskiego – ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej – kompetencja do wydawania aktów powszechnie obowiązujących na obszarze jego właściwości).

W każdym przypadku akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie upoważnienia ustawowego, z tym, że może to być różny rodzaj upoważnienia – niektóre akty są wydawane na podstawie upoważnienia szczególnego – mówimy wtedy o tzw. aktach wykonawczych, niektóre na podstawie upoważnienia generalnego – abstrakcyjnego – to są inne postacie aktów prawa miejscowego. Jest więc bardzo szeroki  krąg przedmiotowy co do aktów, które mogą być zaskarżone do sądu. Jednakże, gdy nie ma takiej możliwości zaskarżenia (według przedstawionego wyżej kryterium), to w ustawach samorządowych (także w ustawie o wojewodzie), są klauzule tzw. skargi generalnej, zgodnie z którymi, każdy, kto ma interes prawny, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, może zaskarżyć akt prawa miejscowego do sądu administracyjnego, ponieważ co do zasady akt prawa miejscowego będzie się mieścił w pojęciu uchwały/aktu  z zakresu administracji publicznej.

Ustawa nie wprowadza żadnego rozróżnienia, a tym samym żadnych wyłączeń, gdy chodzi o charakter takiego aktu. Przysługuje tutaj skarga na akty tzw. wykonawcze, na akty prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym oraz o charakterze porządkowym. Akty są bardzo różnie ujmowane w stosunku do poszczególnych organów terenowych, np. wojewoda może wydawać tylko dwie postacie aktów – akty wykonawcze i akty porządkowe jako powszechnie obowiązujące, bo już tzw. akty organizacyjno-ustrojowe mają charakter aktów wewnętrznych i przybierają postać zarządzeń wojewody.

Bardzo szeroko został przez ustawę ukształtowany przedmiot zaskarżenia, czyli akt prawa miejscowego, bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych, które mogą zostać dookreślone w przepisach ustaw szczególnych.

More to explorer