Alimenty

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Po łacinie alimentum znaczy żywność. Obecnie poprzez alimenty rozumie się środki utrzymania (w stosunku do dzieci również wychowania) potrzebne do zapewnienia właśnie wyżywienia, ale również odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspokojenia potrzeb kulturalnych. W przypadku gdy środki te nie są dostarczane w naturze sąd ustala ich równowartość w pieniądzu. W praktyce więc gdy mówi się o alimentach ma się na myśli konkretną kwotę pieniężną.
Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?
Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.
Sprawę wnosi się przez złożenie pisma – pozwu o alimenty.
W pozwie należy podać następujące dane:
1.imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;
2.imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów;
3.wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem, tzn. należy wskazać uzasadnione potrzeby powoda oraz możliwości
zarobkowe i majątkowe pozwanego.
Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).
Są dwie możliwości
1. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa z zasady do 18 roku życia, lub do ukończenia przez dziecko nauki w szkole publicznej w systemie dziennym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Wyjątkiem jest świadczenie wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (tu obowiązek alimentacyjny nie wygasa – dożywotnio).
Do ukończenia 18 roku życia alimenty płacone są  drugiemu z rodziców, lub sąd w wyroku określa inny sposób realizacji świadczenia. Po ukończeniu 18 roku życia alimenty płacone są dziecku, a nie drugiemu z rodziców.
2. Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców
Obowiązek taki powstaje wówczas, gdy rodzice znajdują się w niedostatku, tzn. gdy nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności gdy nie mają niezbędnych środków i nie mogą ich uzyskać ze względu na wiek, stan zdrowia itp. Także w tym przypadku zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych dzieci. Jeżeli rodzice mają kilkoro dzieci to wszystkie one zobowiązane są do alimentacji względem rodziców.

More to explorer