Ubezwłasnowolnienie

 • Post author:
 • Post category:Inne

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją polegającą na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe oraz całkowite. Ubezwłasnowolnienie następuje na skutek wydania orzeczenia sądowego przez sąd okręgowy, który orzeka…

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie. Jedyną kwestią która ulegnie zmianie…

Czytaj dalej Świadczenie przedemerytalne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią wspólnie dojść do porozumienia w zakresie swojego majątku, wówczas składają odpowiedni wniosek do sądu. O podziale majątku małżonków…

Czytaj dalej Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami mająca na celu wprowadzenie ustroju majątkowego, innego niż ustawowy. Ustawowy ustrój majątkowy to ustrój według którego przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa…

Czytaj dalej Intercyza małżeńska

Abolicja podatkowa

Abolicję podatkową w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta polega na przyznaniu podatnikom…

Czytaj dalej Abolicja podatkowa

Zakładowa organizacja związkowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej nie przysługują wszystkim organizacjom, które działają w określonej firmie, a jedynie tym, które zrzeszają co najmniej 10 członków. Tacy członkowie muszą być pracownikami albo osobami wykonującymi…

Czytaj dalej Zakładowa organizacja związkowa

Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

 • Post author:
 • Post category:Inne

Jurysdykcję Sądu Najwyższego można podzielić na: nadzwyczajną, incydentalną i merytoryczną. Jurysdykcja nadzwyczajna SN obejmuje skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  Jurysdykcja incydentalna z kolei odnosi się do orzeczeń…

Czytaj dalej Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

Opłata produktowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Przez opłatę produktową rozumie się opłatę obliczoną i wpłacaną za opakowania jeżeli wprowadza się na rynek krajowy produkty w opakowaniach, jak np. akumulatory kwasowo-ołowiowe, oleje smarowe , opony nowe pneumatyczne…

Czytaj dalej Opłata produktowa

Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Średnie wynagrodzenie na stanowisku nauczyciela kontraktowego wynosi 2716 zł brutto. W przypadku takiego nauczyciela umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku nauczyciele…

Czytaj dalej Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

Mały ruch graniczny

 • Post author:
 • Post category:Inne

Mały ruch graniczny polega na regularnym przekraczaniu zewnętrznej granicy lądowej przez osoby, które zamieszkują strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych bądź uzasadnionych…

Czytaj dalej Mały ruch graniczny