Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.

  • Post author:
  • Post category:Inne

W  kilkudziesięciu polskich aktach prawnych jest poruszona problematyka dotycząca hałasu w środowisku naturalnym . Najistotniejszym z nich jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jest to podstawowy…

Czytaj dalej Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.

Nowelizacja ustawy o normalizacji

  • Post author:
  • Post category:Inne

Sposób ustanawiania Polskiej Normy oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym normuje Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami. Ogólnie rzecz ujmując – określa ona…

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o normalizacji

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego, tzn. Kogo wpisuje się…

Czytaj dalej Rejestr dłużników niewypłacalnych

List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy…

Czytaj dalej List żelazny

Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Mandat karny będzie nałożony w chwili złapania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Funkcjonariusz musi wskazać wysokość kary za wykroczenie, nazwę popełnionego wykroczenia oraz musi powiadomić sprawcę…

Czytaj dalej Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie jest zniewaga? Jest to zachowanie…

Czytaj dalej Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zawieszenie działalności gospodarczej

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wnioskowe, oznacza to, że tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca złoży wniosek, wówczas zawieszenie może się dokonać. Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników…

Czytaj dalej Zawieszenie działalności gospodarczej

Zakłócenie miru domowego

Mir domowy jest prawem chroniony, mówi o tym artykuł 193 kodeksu karnego, który za wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia czy ogrodzonego terenu przewiduje kary. Oprócz tego do…

Czytaj dalej Zakłócenie miru domowego

Elektroniczny instrument płatniczy

  • Post author:
  • Post category:Inne

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, również i ten z dostępem do środków pieniężnych na odległość. Dzięki niemu posiadacz może dokonywać operacji na elektronicznym pieniądzu przy użyciu elektronicznych nośników…

Czytaj dalej Elektroniczny instrument płatniczy

Czek i jego problematyka prawna

Czek jest to dokument o treści i elementach przewidzianych przez prawo czekowe, w którym wystawca poleca bezwarunkowo trasatowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby wskazanej w dokumencie bądź okaziciela…

Czytaj dalej Czek i jego problematyka prawna