Niedopuszczalne różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu na płeć

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 29 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz.53), zgodnie z którą zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń, nie może prowadzić do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób (zmieniono art. 18a ustawy).

Uchwalona nowelizacja zmierza do wdrożenia do krajowego porządku prawnego zmian, które wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 Test-Achats. W wyroku tym TSUE orzekł o niezgodności art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/113/WE, który zezwalał ubezpieczycielom na proporcjonalne różnicowanie świadczeń ze względu na płeć – z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn wynikającą z art. 21 i art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer