Na czym polega telepraca?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zgodnie z art. 675 § 1 Kp telepraca jest pracą, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Telepraca ma identyczne cechy jak tradycyjny stosunek pracy. Ten rodzaj pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Nie można powierzyć telepracy pracownikowi bez jego zgody, a odmowa pracy w tym systemie nie może być zakończona wypowiedzeniem. Stronami umowy o telepracę są pracodawca zatrudniający telepracownika i telepracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy. Następnie przekazuje on pracodawcy wyniki swojej pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca może być stosowana tylko w niektórych zawodach takich jak na przykład grafik, architekt, analityk, artysta, redaktor, dziennikarz czy pojektant stron internetowych.

Należy również mocno podkreślić, że telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy czy warunków zatrudnienia. Pracownik pod żadnym względem nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia tego rodzaju pracy. Warto dodać, że telepraca daje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych czy kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego. Jest to również sposób na walkę z bezrobociem.

Uważa się, że telepraca umożliwia pracownikom łatwiejsze pogodzenie obowiązków służbowych ze sprawami osobistymi i rodzinnymi. Jest to zaletą szczególnie dla kobiet karmiących piersią. Ponadto telepracownicy są zdecydowanie mniej zestresowani. Do telepracy trzeba mieć jednak predyspozycje psychiczne. Wady telepracy to trudność w odseparowaniu pracy od domu , dłuższy dzień pracy czy osłabienie osobistych kontaktów między pracownikami.

More to explorer