Bardziej jasne zasady dotyczące udzielania dotacji dla szkół

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 31 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 979), która jednoznacznie określa podstawę prawną udzielania dotacji z budżetów samorządów na absolwentów szkół kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu lub czerwcu, w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę do końca roku szkolnego.
Niejasne przepisy w tym zakresie spowodowały, że niektóre samorządy wstrzymały wypłatę dotacji na absolwentów dla szkół, m.in. niepublicznych o uprawnieniach publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy. Ponadto, z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. ma zostać przesunięty termin wejścia w życie przepisów umożliwiających prowadzenie niektórych zajęć edukacyjnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 1 stycznia 2013 r. dopiero wejdą w życie przepisy mające przeciwdziałać pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (np. szkoły dla dorosłych), dotacji na słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia edukacyjne. Środki te będą przysługiwać na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć w danym miesiącu. Także od powyższego dnia zaczną obowiązywać przepisy dotyczące m.in. dotacji w zakresie przewidzianym nowelizacją dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer