Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza (pracownik posiada odpowiednie oświadczenie), a pracodawca mimo to, nie przeniósł pracownika na inne stanowisko pracy (takie, które byłoby odpowiednie dla jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych), pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 1 K.p.).

W tym przypadku, bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika dokonywane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wystąpienia okoliczności wymienionych dalej w art 55 § 1 K.p.(jest to wystarczająca podstawa).

  • Jeśli pracodawca narusza w sposób ciężki podstawowe obowiązki wobec pracownika, pracownik może wystąpić o rozwiązanie umowy o pracę. (art. 55 § 11K.p )

Naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika związane
może być  między innymi z nierównym traktowaniem pracownika w zatrudnieniu, bądź mobbingiem. W tych przypadkach, pracownik, aby rozwiązać umowę w trybie bezzwłocznym, musi precyzyjnie określić na czym owo nierówne traktowanie, czy też mobbing, polegało.

Jeśli ze strony pracownika pojawi się zarzut w stosunku do pracodawcy, dotyczący nierównego traktowania, pracodawca musi podjąć odpowiednie działania, aby udowodnić, że takiego nierównego traktowania nie było. (art. 183b § 1 K.p. )
Inaczej już jest w przypadku mobbingu, gdzie to pracownik musi udowodnić, że takim działaniom ze strony pracodawcy podlegał.

W przypadku poprawnego rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za przysługujący mu okres wypowiedzenia umowy. Jeśli umowa o pracę była zawarta na czas określony, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi równowartość wynagrodzenia za 2 tygodnie pracy.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w zaprezentowanych przypadkach nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

More to explorer