Rodzaje postępowań karnych

Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego (zwane dalej k.p.k.) stosowane  są  także  w  postępowaniu o  wykroczenia,  w  postępowaniu o przestępstwa  skarbowe, w postępowaniu postępowaniach  sprawach  nieletnich,  w postępowaniach  dyscyplinarnych, również w postępowaniu  lustracyjnym. Postępowanie  karne  jest  postępowaniem,  które  prowadzi  do  realizacji  norm …

Czytaj dalej Rodzaje postępowań karnych

Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Dokonania cesji praw albo praw i obowiązków z umowy przez ubezpieczającego na ubezpieczonych (pracownicy) prawa do jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu W drodze umowy cesji ubezpieczający przenosi na ubezpieczonych…

Czytaj dalej Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Prawo łaski

W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP, nie stosuje się go jednak do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo to daje możliwość całkowitego lub częściowego darowania albo  złagodzenia kary…

Czytaj dalej Prawo łaski

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być…

Czytaj dalej Pojęcie wierzytelności i długu

Pojęcie spadku

Zasadą jest, że wszelkie prawa i obowiązki należące do zmarłego w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców – tę zasadę należy stosować w odniesieniu do wszelkich praw i obowiązków zmarłego.…

Czytaj dalej Pojęcie spadku

Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego

Jedną z trzech kategorii podmiotów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym są osoby fizyczne: Osoby fizyczne – kwestia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawną nabywa się z chwilą urodzenia.…

Czytaj dalej Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego

Przepisy o czasie pracy kierowców są łamane

Aż 61 proc. skontrolowanych pracodawców łamało przepisy dotyczące czasu jazdy, czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców - stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy, w oparciu o kontrole przeprowadzone w…

Czytaj dalej Przepisy o czasie pracy kierowców są łamane

Zasada koncentracji materiału procesowego

Z punktu widzenia przede wszystkim stron niezwykle istotna. Bolączką każdego jednego wymiaru sprawiedliwości jest tzw. przewlekłość  (skarga na przewlekłość i Trybunał: naruszenie prawa strony do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie…

Czytaj dalej Zasada koncentracji materiału procesowego