Rodzaje amortyzacji podatkowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa?
Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie obciążeń finansowych związanych z eksploatacją środków nabytych na użyteczność przedsiębiorstwa. Odpisy amortyzacyjne których się dokonuje dają możliwość gromadzenia środków finansowych. Ustawa o rachunkowości szczegółowo reguluje wszelkie kwestie związane z amortyzacją i tak zgodnie z ustawą odpisy amortyzacyjne dokonuje się począwszy od wartości początkowej aktywów trwałych. Amortyzacja jest wykonywana do czasu, aż suma odpisów amortyzacyjnych będzie równa wartości środka trwałego na początku. Odpisy amortyzacyjne muszą dokonywać przedsiębiorstwa, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby mające dochód z najmu lub dzierżawy, jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych.
Ważnymi pojęciami z zakresu amortyzacji jest określenie co to jest środek trwały i jak się ma amortyzacja do wartości niematerialnych i prawnych. Więc środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do dodatkowych kryteriów które musi spełnić środek trwały należą: własność bądź współwłasność podatnika, nabycie lub wytworzona we własnym zakresie, zdatność do użytku w dniu przyjęcia jej do użytkowania, okres użytkowania środka trwałego dłuższy niż jeden rok, wykorzystywanie środka dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wartości niematerialne i prawne natomiast są to nabyte, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, które mogą być wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej , o okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Rodzaje metod amortyzacji to:

  • Jednorazowa – możliwa tylko w sytuacji gdy wartość środka trwałego nie przekracza 3500 złotych. W ramach limitu 3500 złotych możliwe jest rozliczenie kilku środków trwałych, ale tylko w sytuacji gdy prowadzona działalność gospodarcza nie jest prowadzona dłużej niż 1 rok oraz w przypadku tzw. małych podatników,
  • Liniowa – najczęściej stosowana metoda, ponieważ jest najprostsza do obliczenia, podatnik w tej metodzie co miesiąc odlicza równą wartość amortyzacji, możliwe jest dokonywanie takiej amortyzacji co kwartał bądź na koniec rozliczenia. Informację przez jaki czas amortyzuje się daną rzecz znajdziemy w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Degresywana – metoda mająca zastosowanie do amortyzacji maszyn i urządzeń i nieosobowych środków transportu, polega ona na tym, że w pierwszym roku stosowana jest stawka od wartości brutto środka trwałego, później zaś stosuje już stawkę od wartości netto ustalonej na początku danego roku podatkowego. Metoda ta jest korzystniejsza, gdyż na początku odpisy amortyzacyjne są największe.
  • Przyspieszona – metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych, polegająca na indywidualnym ustaleniu wartości używanych stawek amortyzacyjnych. Oczywiście ustalenia te są ograniczone wymogami ustawy. Metoda ta może być jedynie użyta do środków trwałych używanych przez okres 6 miesięcy.

More to explorer