Przewlekłość postępowania sądowego

 • Post author:
 • Post category:Inne

Teoretycznie, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie art. 45, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.…

Czytaj dalej Przewlekłość postępowania sądowego

Zbywalność autorskich praw majątkowych

 • Post author:
 • Post category:Inne

Zgodnie z art. 17 prawa autorskiego co do zasady twórcy przysługują wyłączne prawa z tytułu autorstwa, a więc osobiste, które nie są zbywalne i są związane stricte ze stworzeniem dzieła…

Czytaj dalej Zbywalność autorskich praw majątkowych

Ustawa kominowa i jej założenia

 • Post author:
 • Post category:Inne

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwana potocznie ustawą kominową ma na celu ograniczenie wysokości wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, likwidatorów, kierowników oraz głównym księgowym w…

Czytaj dalej Ustawa kominowa i jej założenia

Dyskryminacja z uwagi na przynależność wyznaniową

 • Post author:
 • Post category:Inne

Dyskryminacją nazywamy traktowanie podmiotów o podobnych lub tych samych cechach w różny sposób na podstawie pozaprawnej pobudki lub motywacji, która w odczuciu społecznym jest traktowana jako naganna. Odmienne traktowanie może…

Czytaj dalej Dyskryminacja z uwagi na przynależność wyznaniową

Prawna regulacja amnetsii

 • Post author:
 • Post category:Inne

Amnestia jest generalnym i powszechnym aktem prawnym, mającym na celu złagodzenie lub zupełne darowanie prawomocnie orzeczonej kary za przestępstwa lub wykroczenia. W odróżnieniu od prawa łaski, którym z mocy Konstytucji…

Czytaj dalej Prawna regulacja amnetsii

Porządek publiczny a bezpieczeństwo publiczne

 • Post author:
 • Post category:Inne

Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne stanowią dwie równorzędnie chronione konstytucyjnie wartości. Ich ochrona wyrażona usankcjonowana w ustawie zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje zapewnienie ludziom, znajdującym się na polskim terytorium bezpieczne warunki…

Czytaj dalej Porządek publiczny a bezpieczeństwo publiczne

Prawo do filmowania osób publicznych

 • Post author:
 • Post category:Inne

Prawo do filmowania osób publicznych jako postać prawa do rozpowszechniania wizerunku osób publicznych bez ich zgody wywodzi się z regulacji art. 81 Prawa autorskiego. Powyższy przepis stanowi wyjątek od wymogu…

Czytaj dalej Prawo do filmowania osób publicznych

Prawo do kontrolowania pasażerów

 • Post author:
 • Post category:Inne

Prawo do kontrolowania pasażerów zgodnie z art 33a Prawa przewozowego odnosi się do przewozu osób i rzeczy (czyli np. bagaży), odpłatnie bądź nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a…

Czytaj dalej Prawo do kontrolowania pasażerów

Odszkodowanie za opóźniony lot

 • Post author:
 • Post category:Inne

Możliwość otrzymania odszkodowania za opóźniony lot nie jest wyrażona wprost w polskim prawie, jest za to ujęta w rozporządzeniu nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004…

Czytaj dalej Odszkodowanie za opóźniony lot

Dobra chronione prawem

 • Post author:
 • Post category:Inne

Prawo jako nauka społeczna nie jest jedynie, narzędziem kreującym ład i porządek społeczny na podstawie abstrakcyjnie stworzonych przepisów. Ustawodawca ustanawiając określone regulacje kieruje się potrzebą ochrony pewnych wartości, przedmiotów realnych…

Czytaj dalej Dobra chronione prawem