Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego, tzn. Kogo wpisuje się…

Czytaj dalej Rejestr dłużników niewypłacalnych

Oświadczenie lustracyjne

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, które dotyczy pracy bądź służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w czasie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990…

Czytaj dalej Oświadczenie lustracyjne

Platforma ePUAP

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która wykorzystywana jest do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w jednolity sposób. Daje ona możliwość jednostką administracji publicznej…

Czytaj dalej Platforma ePUAP

Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć jako narzędzie organizacji i zarządzania w sektorze publicznym. Partnerstwo to, obejmuje zespół usług publicznych świadczonych w formie określonej przepisami prawa, na rzecz interesu publicznego. Jednostki samorządu…

Czytaj dalej Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Jak zorganizować zbiórkę publiczną.

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Zbiórka publiczna nie może myć przeprowadzona na cele…

Czytaj dalej Jak zorganizować zbiórkę publiczną.

Skarga na funkcjonariusza publicznego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.…

Czytaj dalej Skarga na funkcjonariusza publicznego

Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym, kolegialnym organem kontroli państwowej. Izbą kieruje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, którym do 22 sierpnia 2013 jest Jacek Jezierski. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny NIK, 7 przedstawicieli…

Czytaj dalej Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Czego dotyczy ustawa o informacji publicznej ?

Czym jest informacja publiczna? Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, rzeczoną informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na…

Czytaj dalej Czego dotyczy ustawa o informacji publicznej ?