Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Obowiązek złożenia w niektórych sprawach pozwu na formularzu wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wniesienie pozwu na formularzu jest obligatoryjne, jeżeli sprawę rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka…

Czytaj dalej Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Czek i jego problematyka prawna

Czek jest to dokument o treści i elementach przewidzianych przez prawo czekowe, w którym wystawca poleca bezwarunkowo trasatowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby wskazanej w dokumencie bądź okaziciela…

Czytaj dalej Czek i jego problematyka prawna

Zastaw rejestrowy

Zgodnie z postanowienia mi art. 353 § 1 k.c. wierzyciel może żądać od dłużnika, aby ten spełnił należne mu świadczenie, co znaczy ni mniej ni więcej jak to, iż wierzyciel…

Czytaj dalej Zastaw rejestrowy

Testamenty zwykłe

Testamenty zwykło zaliczać się do jednostronnych czynności prawnych, wysoce sformalizowanych, a więc wymagających dla swej ważności spełnienia restrykcyjnych wymogów określonych ustawowo. Testament zawsze musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem,…

Czytaj dalej Testamenty zwykłe

Testamenty szczególne

Artykuł 952 Kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią…

Czytaj dalej Testamenty szczególne

Zapis bankowy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwana zapisem bankowym, dotyczy posiadaczy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Posiadacze mogą wystosować pisemne polecenie skierowane do banku zobowiązując go do…

Czytaj dalej Zapis bankowy

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym w części oddanej zobowiązaniom, w artykule 405 i następnych. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia polega na tym, że jeśli ktoś bez podstawy prawnej uzyskał korzyść…

Czytaj dalej Bezpodstawne wzbogacenie

Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku

Istotną kwestią w odpowiedzialności dewelopera za wady budynku jest instytucja odbioru nieruchomości. Odbiór ten dokonywany jest w trybie art. 27 ustawy deweloperskiej. Odbywa się w towarzystwie nabywcy lokalu oraz dewelopera,…

Czytaj dalej Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest to weksel, niewypełniony zupełnie, względnie nie zawierający wszystkich elementów, jakie prawo wekslowe wymaga dla jego ważności. Zazwyczaj weksle in blanco są wystawiane, gdy strony zawierając między…

Czytaj dalej Weksel in blanco