Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma…

Czytaj dalej Niestawiennictwo w sądzie

Jurysdykcja krajowa konieczna

Jurysdykcja krajowa konieczna nie jest terminem ustawowym. Występuje wówczas gdy rozpoznanie sprawy występuje z konieczności przed sądem polskim, po to by nie odmówić stronom w ogóle możliwości rozpoznania sprawy przed sądem np. art. 1108…

Czytaj dalej Jurysdykcja krajowa konieczna

Jurysdykcja fakultatywna

W zakresie prawa prywatnego międzynarodowego normy kolizyjne wskazują zazwyczaj tylko jeden łącznik, winny zazwyczaj posiłkowo ? natomiast normy jurysdykcyjne dla danej sprawy świadczące o kompetencji sądu danego Państwa podają kilka…

Czytaj dalej Jurysdykcja fakultatywna

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny wydawany jest przez sąd w przypadku gdy pozwany (oskarżony) nie stawił się na rozprawę. Jednakże nie każdy wyrok wydany przy nieobecności oskarżonego jest wyrokiem zaocznym. Jeśli pozwany pomimo…

Czytaj dalej Wyrok zaoczny

Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym

Sąd krajowy po to, aby mógł rozpoznawać sprawy w postępowaniu cywilnym, to musi mieć ogólną właściwość, kompetencję do rozpoznania i rozstrzygnięcia tej sprawy, dokonania innych czynności, które należą do postępowania cywilnego na…

Czytaj dalej Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym

Przedmiot postępowania cywilnego i główne nurty tego postępowania

Postępowanie cywilne to zorganizowane działanie ludzkie, które służy rozpoznawaniu spraw cywilnych, przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądowych, czy wykonywanie ewentualnie innych czynności w sprawach. W zależności od tego jaki rodzaj czynności dokonywany …

Czytaj dalej Przedmiot postępowania cywilnego i główne nurty tego postępowania