Działy księgi wieczystej – struktura księgi wieczystej

I dział – geodezyjne oznaczenie nieruchomości, adres nieruchomości, numer działki, numer (symbol) obrębu, przeznaczenie nieruchomości, historia nieruchomości (czy jest pierwszą księgą wieczystą dla danej nieruchomości, czy została założona w miejsce…

Czytaj dalej Działy księgi wieczystej – struktura księgi wieczystej

Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Akta księgi wieczystej mogą być udostępniane, ale z pewnymi ograniczeniami. Stanowi o tym art. 361 ust. 4 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony…

Czytaj dalej Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Moc wpisu w księdze wieczystej

Stanowi o tym art. 29 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (UKWiH): Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia…

Czytaj dalej Moc wpisu w księdze wieczystej

Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. II

4) Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w księdze wieczystej Art. 2451 Kodeksu Cywilnego (KC): Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz -…

Czytaj dalej Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. II

Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. I

W naszym prawie przeważająca część wpisów ma charakter deklaratoryjny. To oznacza, że wpisy w księgach wieczystych jedynie odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. Nie mają one stąd charakteru prawotwórczego. Wpis prawa…

Czytaj dalej Konstytutywne wpisy w księdze wieczystej cz. I

Zastaw

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Jest to jeden tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Wierzyciela którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem nazywa się zastawnikiem, natomiast właściciela, który obciążył swoją rzecz – zastawcą. Zastaw…

Czytaj dalej Zastaw

Użytkowanie wieczyste cz.2

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie powoduje utratę nieruchomości przez jej właściciela. Użytkownik wieczysty otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Użytkowanie może być ustanawiane na okres…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste cz.2