Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Zadośćuczynienie jest to jedna z dwóch form wyrównania szkody niemajątkowej przewidziana polskimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 445 k.c. zadośćuczynienia można domagać się każdy czyje dobro osobiste zostało naruszone…

Czytaj dalej Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Odwołanie darowizny

Instytucja darowizny uregulowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego oznacza nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na obdarowanego. Przyczyn dokonania darowizny może być wiele, lecz z praktyki wynika, że czynność…

Czytaj dalej Odwołanie darowizny

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana głównie przepisami kodeksu cywilnego od art.  647 i następne. Jednak w odniesieniu do pewnych kwestii stosuje się odpowiednio regulacje umowy  o dzieło ( np.…

Czytaj dalej Umowa o roboty budowlane

Umowa przewozu

Umowa przewozu uregulowana została w art. 774 kodeksu cywilnego i następne, jak także w ustawach szczególnych odnoszących się do poszczególnych rodzajów transportu. Oznacza to, że jeżeli np. transport kolejowy został…

Czytaj dalej Umowa przewozu

Umowa komisu

Umowa komisu należy do jedynych z umów cywilnoprawnych uregulowanych w kodeksie cywilnym w artykule 765 i następne. Wyróżnia się komis sprzedaży i komis kupna.  Umowa komisu jest umową  o świadczenie…

Czytaj dalej Umowa komisu

Umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane na odległość należą do typu umów zawieranych między przedsiębiorcą (podmiot profesjonalny) a konsumentem. Cechą zasadniczą tego rodzaju umów jest brak jednoczesnej obecności stron. Umowa taka zawierana jest za…

Czytaj dalej Umowy zawierane na odległość

Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu …

Czytaj dalej Inkaso weksla i protest

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych. Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych: 1. Waluty - oznaczona jest słowami:…

Czytaj dalej Klauzule wekslowe