Elementy weksla (miejsce, data, suma)

1. Miejsce wystawienia weksla. Konieczny, ustawowy element weksla. Tutaj oznaczamy dowolną miejscowość (nie adres), według której określamy prawo właściwe i na podstawie tego prawa oceniamy czy dana osoba miała zdolność…

Czytaj dalej Elementy weksla (miejsce, data, suma)

Dyskonto weksla, weksel in blanco

Procedura związana z funkcją refinansową weksla (dyskonto weksla) Podawca, czyli dysponujący wekslem, udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank…

Czytaj dalej Dyskonto weksla, weksel in blanco

Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Wierzyciele wekslowi Może być tylko jeden wierzyciel wekslowy. Jest nim tylko ten, kto weksel posiada fizycznie i wykaże swoje prawo do weksla nieprzerwanym ciągiem indosów. Jeżeli wierzycielem byliby wspólnicy spółki cywilnej czy małżeństwo, to nie mamy…

Czytaj dalej Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Definicja i cechy weksla

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1…

Czytaj dalej Definicja i cechy weksla

Umowa leasing

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Czytaj dalej Umowa leasing

Instytucja wyzysku

Przykładem ograniczenia swobody umów z przepisów ogólnych jest instytucja wyzysku uregulowana w art. 388 Kodeksu Cywilnego (KC), która daje podstawę do sądowego modyfikowania treści zawartej umowy lub nawet unieważnienia, gdy dochodzi do…

Czytaj dalej Instytucja wyzysku

Zasada swobody umów

Zasadą generalną jest zasada swobody umów, która to zasada wyrażona została w kodeksie cywilnym w art. 353 [1] która określa ramy swobody, wskazując na pewne okoliczności, które swobodę tę ograniczają.…

Czytaj dalej Zasada swobody umów

Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku…

Czytaj dalej Kolejność zaspokajania wierzycieli