List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy…

Czytaj dalej List żelazny

Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Mandat karny będzie nałożony w chwili złapania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Funkcjonariusz musi wskazać wysokość kary za wykroczenie, nazwę popełnionego wykroczenia oraz musi powiadomić sprawcę…

Czytaj dalej Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie jest zniewaga? Jest to zachowanie…

Czytaj dalej Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zakłócenie miru domowego

Mir domowy jest prawem chroniony, mówi o tym artykuł 193 kodeksu karnego, który za wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia czy ogrodzonego terenu przewiduje kary. Oprócz tego do…

Czytaj dalej Zakłócenie miru domowego

Inna czynność seksualna

Znamię ,,inna czynność seksualna” znajduje się w XXV rozdz. K.K. W jego pojęciu mieszczą się wszystkie sytuacje prowadzące do znoszenia przez ofiarę działań podejmowanych przez sprawcę, które to działania polegają…

Czytaj dalej Inna czynność seksualna

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary należy do instytucji sądowego wymiaru kary i polega na wymierzeniu kary w wysokości niższej niż dolna granica ustawowego zagrożenia przewidzianego za dany czyn zabroniony albo kary łagodniejszego…

Czytaj dalej Nadzwyczajne złagodzenie kary

Przedawnienie przestępstw

Ustawodawca nałożył na sąd, organy ścigania konkretne ramy czasowe, w których mają czas na znalezienie oraz ukaranie sprawcy przestępstwa. Zgodnie z regulacją przyjętą w Kodeksie Karnym karalność przestępstw po upływie…

Czytaj dalej Przedawnienie przestępstw

Kara ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności jest drugą z kolei wymienioną karą w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze nieizolacyjna, wymierzana jest najczęściej za drobne występki. Stanowi ona alternatywę dla krótkoterminowej kary…

Czytaj dalej Kara ograniczenia wolności.

Kasacja w postępowaniu karnym

Kasacja w postępowaniu karnym jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Sądem właściwym do rozpoznania kasacji jest Sąd Najwyższy. Zgodnie z informacją pochodząca z Rocznika Statystycznego Polski 2011 r., w 2010 roku do…

Czytaj dalej Kasacja w postępowaniu karnym

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Celem wprowadzenia środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego przebiegu całego procesu karnego. Środki zapobiegawcze gwarantują bowiem, iż oskarżony nie będzie uchylać się od wymiaru sprawiedliwości. Ponadto,…

Czytaj dalej Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym