Odpowiedzialność karna nieletniego

Odpowiedzialność karna osób nieletnich w polskim prawie uregulowana została dwutorowo, bowiem mówi o niej zarówno Kodeks karny, jak również ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach…

Czytaj dalej Odpowiedzialność karna nieletniego

Prawa pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Ponadto, pokrzywdzonym może być również instytucja państwowa, samorządowa, a nawet społeczna, chociażby nie miała…

Czytaj dalej Prawa pokrzywdzonego

Różnice między śledztwem a dochodzeniem

Zarówno śledztwo i dochodzenie są wariantami prowadzenia postępowania przygotowawczego, przewidziane przez Kodeks Postępowania Karnego. Celem obu rodzajów postępowań jest więc, zgodnie z art. 297 § 1: ustalenie, czy został popełniony…

Czytaj dalej Różnice między śledztwem a dochodzeniem

Warunki odpowiedzialności za wykorczenia

Wykroczenia są odrębnymi od przestępstw czynami zabronionymi. Obejmują naruszenia zarówno o charakterze kryminalnym jak i administracyjnym. Jakie są warunki odpowiedzialności za te czyny zabronione ? Zgodnie z art. 1 k.w.…

Czytaj dalej Warunki odpowiedzialności za wykorczenia

Zadania kuratorów sądowych

Kuratorzy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, którzy realizują zadania związane z wykonywaniem sądowych orzeczeń. Zadania te mają najczęściej charakter wychowawczy lub resocjalizacyjny, ale ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca…

Czytaj dalej Zadania kuratorów sądowych

Nieumyślne spowodowanie czynu zabronionego

Kodeks karny w art. 9 § 2 ustanawia treść znamienia umyślności dla wszystkich typów czynów zabronionych w kodeksie, jak i pozakodeksowych, oddzielając ją od kwestii winy, regulowanej w myśl art.…

Czytaj dalej Nieumyślne spowodowanie czynu zabronionego

Kara za kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.) stanowi typ kwalifikowanym kradzieży (wiążącym się z większym wymiarem kary) i polegającym na zaborze rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia.…

Czytaj dalej Kara za kradzież z włamaniem

Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego stanowi występek, zagrożony grzywną, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Penalizacja tego występku ma na celu ochronę godności i powagi funkcjonariusza lub osoby mu…

Czytaj dalej Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Składanie fałszywych zeznań

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, zwane również krzywoprzysięstwem, którego znamiona opisuje art 233 k. k. ma na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wiarygodność ustaleń dokonanych w postępowaniach przewidzianych na…

Czytaj dalej Składanie fałszywych zeznań