Pomocnictwo do przestępstwa

Pomocnictwo jest formą popełnienia przestępstwa (tzw. formą zjawiskową) regulowaną w art 18§3 kodeksu karnego, zaliczaną obok podżegania do form niesprawczych, czyli nie polegających na realizacji znamion typu czynu zabronionego, ale…

Czytaj dalej Pomocnictwo do przestępstwa

Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary jest instytucją regulowaną przez kodeks karny wykonawczy (art. 150 i nast.) odnoszącą się do kary pozbawienia wolności. Sąd może postanowić o odroczeniu kary, gdy skazany jeszcze nie…

Czytaj dalej Odroczenie wykonania kary

Zatrzymanie obywatelskie

Polska procedura karna przewiduje możliwość ujęcia na gorącym uczynku sprawcy popełnionego przestępstwa przez każdego obywatela. Uprawnienie takie nakłada art. 243 KPK. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa…

Czytaj dalej Zatrzymanie obywatelskie

Przestępstwo seksualne z art. 197 k.k.

Art. 197 k.k. ustanawia odpowiedzialność karną za jedno z najważniejszych przestępstw, godzących w wolność seksualna człowieka, penalizując różne odmiany zgwałcenia. Dokonać tego przestępstwa, może każdy (przestępstwo powszechne), niezależnie od płci,…

Czytaj dalej Przestępstwo seksualne z art. 197 k.k.

Kary za ukrywanie dochodów

Podstawowa formą sankcjonowania ukrywania dochodów w celu uniknięcia ich opodatkowania jest tzw. podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT (art 30…

Czytaj dalej Kary za ukrywanie dochodów

Obraza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Kodeks karny statuuje odpowiedzialność karną za występek znieważenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 k.k.) w celu ochrony godności, czci i dobrego imienia jednego z najważniejszych organów państwowych, który…

Czytaj dalej Obraza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Propagowanie komunizmu

Ustawodawca przewidując odpowiedzialność karną za propagowanie komunizmu, rozwija regulację art. 20 ust 2 Międzynarodowego Paktu Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące…

Czytaj dalej Propagowanie komunizmu

Areszt Tymczasowy

Areszt tymczasowy stosuję się w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można go stosować tylko wtedy, gdy zebrane…

Czytaj dalej Areszt Tymczasowy

Przestępstwo łapownictwa

Na sprawne funkcjonowanie całego aparatu państwowego składa się suma działań poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy pełniących różnorakie funkcje publiczne. Sprawowanie takich funkcji powinno być oparte na ich bezstronności i jedynie na…

Czytaj dalej Przestępstwo łapownictwa

Okazanie w postępowaniu karnym.

Okazanie w postępowaniu karnym jest jedną z czynności dowodowych, mających na celu dostarczenie informacji niezbędnych w toku prowadzenia postępowania dowodowego. Zazwyczaj jest ono połączone z przesłuchaniem świadka, a jego głównym…

Czytaj dalej Okazanie w postępowaniu karnym.