Zwolnienia z podatku od spadku i darowizn dla najbliższych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podatek jest to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub samorządu o charakterze przymusowym i powszechnym. Jest ono bezzwrotne i nieodpłatne, pobierane na podstawie przepisów prawnych. Określają one warunki, wysokość oraz terminy płatności tych należności. Wyróżnia się następujące cechy podatku. Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego skalą i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Obowiązkowy charakter świadczeń podatkowych wynika ze zwierzchnich uprawnień państwa do wszystkich, którzy mieszkają na terytorium państwa. Przymus podatkowy jest koniecznością prawną opartą na aktach prawnych pochodzących od władzy państwowej. Przejawia się w tym, że podatek ustanowiony przez państwo należy zapłacić w konkretnej wysokości i odpowiednim terminie. Bezzwrotny charakter świadczeń podatkowych polega na przekazaniu środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz budżetu państwa bez możliwości ich zwrotu. Cecha ta daje możliwość odróżnienia podatków od innych świadczeń podatkowych.

Jednym z nich jest podatek od spadków i darowizn. Zazwyczaj jego stopa opodatkowania wynosi 10%. Obejmuje on osoby fizyczne, które nabyły rzeczy lub prawa majątkowe w drodze spadku. Wysokość tego podatku zależy od stopnia pokrewieństwa i wartości nabytych rzeczy.

Od 1 stycznia 2007 roku spadki i darowizny przekazywane dla najbliższych (małżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci, pasierbów, dziadków, wnuków, macochy i ojczyma są zwolnione od podatku. Wartość spadku czy darowizny nie ma znaczenia. Muszą zostać spełnione tylko dwa warunki:

  • darowizny i spadki, których wartość przekroczyła 9637 z zł (od jednej osoby w ciągu 5 lat) w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku muszą zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu, w którym obdarowany się rozlicza; osoby obdarowane mają obowiązek zgłosić nabycie własności rzeczy  lub praw majątkowych w drodze spadku, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zachowku, nieodpłatnego zniesienie współwłasności, nieodpłatnej renty, nieodpłatnego użytkowania, nieodpłatnej służebności oraz praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci  a także jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
  • darowizny pieniężne muszą zostać wpłacone na konto obdarowanego bądź przekazane przekazem pocztowym.

Niespełnienie tych warunków spowoduje opodatkowanie spadku i darowizny według dotychczasowych zasad. Niestety, spadki i darowizny od dalszego kręgu rodziny, tzn. synowej, zięcia, teścia i teściowej, od dalszej rodziny i osób niespokrewnionych z podatku zwolnione nie są. Wysokość opodatkowania zależy tu od specjalnej skali jak i stopnia pokrewieństwa obdarowanego z darczyńcą.

More to explorer