Świadczenie przedemerytalne

Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie. Jedyną kwestią która ulegnie zmianie…

Czytaj dalej Świadczenie przedemerytalne

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Prawo do jego uchwalenia nadaje Kodeks pracy w art. 104 i…

Czytaj dalej Regulamin pracy

Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Pracowniczy program emerytalny jest formą grupowego,zorganizowanego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są dobrowolnie przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom wyższej emerytury w przyszłości. Świadczenie wypłacane w przyszłości będzie składać się ze…

Czytaj dalej Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Staż pracy a uprawnienia pracownika

W relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, regulowanych przez prawo pracy i inne normy prawne, większość uprawnień pracowniczych zależy od stażu pracy, im dłużej się pracuje, tym ma się większe przywileje.…

Czytaj dalej Staż pracy a uprawnienia pracownika

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Osoby dotknięte niepełnosprawnością powinny być traktowane tak samo jak ludzie w pełni sprawni, lecz z racji problemów z jakimi muszą się codziennie stykać w swoim życiu, wydaje się konieczne aby…

Czytaj dalej Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną firmie

Pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone swojemu pracodawcy w przypadkach wymienionych przez ustawodawcę w art. 114 – 127 k.p.. Kodeks pracy stanowi, że podstawami przypisania odpowiedzialności pracownikowi są: szkoda…

Czytaj dalej Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną firmie

Delegacja pracownicze

Poprzez delegacje należy rozumieć ogół świadczeń należnych wykonującemu czynności pracownicze w związku z wyjazdem służbowym. Świadczenia z tytułu delegacji dzielimy na : dietę – przysługującą w związku ze zwiększonymi potrzebami…

Czytaj dalej Delegacja pracownicze

Umowa absolwencka

Umowa absolwencka to nowa forma prawna normująca zasady odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów powstała na podstawie Ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa ta ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i…

Czytaj dalej Umowa absolwencka