Świadczenie przedemerytalne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie. Jedyną kwestią która ulegnie zmianie w tym zakresie, jest długość okresu wypłaty świadczenia.
Świadczenia przedemerytalne regulowane są ustawą o świadczeniach przedemerytalnych z 2004 roku. Ustawa ta określa z jednej strony warunki ogólne dla wszystkich chcących starać się o świadczenie, z drugiej zaś strony określa również warunki szczególne zależne od stażu pracy, wieku ubiegającego się czy przyczyn z jakich doszło do rozwiązania stosunku pracy.
Warunki do pobierania świadczeń przedemerytalnych:

 • Zarejestrowanie się jako bezrobotny,
 • Pobieranie przez okres przynajmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych,
 • Będąc na zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnienia podjęcia pracy w sytuacji propozycji zatrudnienia.

Formalnymi wymogami do otrzymania świadczeń przedemerytalnych są alternatywnie:

 • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w 30 dni od otrzymania dokumentu potwierdzającego 6 miesięczny okres pobierania zasiłku,
 • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia (m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne), w sytuacji gdy w okresie tym pobierała zasiłek.

Szczególnymi przypadkami osób, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne wymienionymi w ustawie są:

 • Osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy, przy czym powodem rozwiązania była likwidacja bądź też niewypłacalność pracodawcy, konieczne jest aby osoba ta spełniała dodatkowo warunek zatrudnienia przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, a także ukończenie 56 roku życia u kobiet i 61 roku życiu u mężczyzn, a dodatkowo posiadanie 20 lat przepracowanych u kobiet i 25 lat przepracowanych u mężczyzn,
 • Osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w sytuacji gdy osoba ta pracowała dłużej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, a także ukończyła 55 lat u kobiet, 60 lat u mężczyzn, a dodatkowo przepracowała 30 lat u kobiet i 35 lat u mężczyzn,
 • Osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w sytuacji gdy osoba ta pracowała dłużej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, a przepracowała 35 lat u kobiet i 40 lat u mężczyzn,
 • Osoby, które przez okres 24 miesięcy prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, do dnia ogłoszenia upadłości nieprzerwanie, a ponad to opłacała za ten okres składki oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła 56 lat kobieta i 61 lat mężczyzna, dodatkowo przepracowawszy 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn
 • Osoby, które zarejestrowały się w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, którą pobierały nieprzerwanie przez 5 lat do czasu ustania prawa do renty, dodatkowo osoba taka musi mieć ukończone 55 lat u kobiet i 60 lat u mężczyzn, a nad to przepracowane 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn
 • Osoby, które do 31 grudnia roku, który poprzedzał rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a była zatrudniona nie krócej niż 6 miesięcy, a nadto przepracowane 34 lata u kobiet i 39 lat u mężczyzn.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia?

 • Na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne,
 • W dzień przed nabyciem prawa do emerytury,
 • W sytuacji śmierci uprawnionego do świadczeń.

More to explorer