Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona…

Czytaj dalej Unieważnienie małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa i dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa muszą być spełnione 3 przesłanki: a)    interes prawny (koniecznie prawny) b)    sporządzony akt małżeństwa c) niezachowana jedna z…

Czytaj dalej Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa i dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa ogólnie reguluje art. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). W Polsce najpopularniejszą formą zawarcia małżeństwa jest małżeństwo konkordatowe. Od 1998 r. jest uregulowane prawnie. Małżonkowie przed duchownym wyrażają…

Czytaj dalej Zawarcie małżeństwa

Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej można podzielić na 3 typy: 1. Wspólność ogólna – zakłada że całe majątki dotychczasowe i przyszłe małżonków stanowią jedną masę wspólną. Są takie systemy które przyjmują ten bardzo szeroko rozumiany ustrój…

Czytaj dalej Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały. Małżeński ustrój majątkowy to ogół uregulowań prawnych określających sytuacje prawną małżonków względem ich mienia wniesionego do małżeństwa i mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa.  W rożnych…

Czytaj dalej Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa - występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: 1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby…

Czytaj dalej Skutki unieważnienia małżeństwa