Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem. Art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że…

Czytaj dalej Uznanie dziecka

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może…

Czytaj dalej Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków;  - uznanie dziecka - sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli nie występuje domniemanie pochodzenia…

Czytaj dalej Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa - występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: 1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby…

Czytaj dalej Skutki unieważnienia małżeństwa

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda np.: a) krótszy wyjazd b) choroba c) krótszy pobyt w więzieniu. W razie odpadnięcia przesłanek zawieszenia władza rodzicielska będzie odwieszona - następuje to w…

Czytaj dalej Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa Jest to uregulowane w art. 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie…

Czytaj dalej Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Dodatkowe przesłanki żądania unieważnienia małżeństwa 1. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, gdy: a) brak było zezwolenia sądu lub b) pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane, chyba że małżonkowie podjęli wspólne pożycie. 2. Z uwagi…

Czytaj dalej Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa