Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z.o.o. może polegać na nominalnym albo rzeczywistym obniżeniu. Rzeczywiste ma miejsce np. gdy kapitał zakładowy spółki nie odpowiada jej potrzebom wynikającym z realizacji zadań gospodarczych. Natomiast obniżenie nominalne może mieć miejsce gdy zaistniała potrzeba wyrównania bilansu w związku osiągniętą przez spółkę stratą.
Podstawą prawną obniżenia kapitału zakładowego jest uchwała wspólników (art. 263 k.s.h.). Uchwała powinna zawierać określenie wysokości o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia. Generalnie kodeks spółek handlowych przewiduje dwa sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszy jest klasycznym obniżeniem, które jest obwarowane wymaganiami. W jego przypadku wspólnikom zwraca się wpłaty O obniżeniu kapitału zakładowego zarząd spółki ma obowiązek ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w innych obligatoryjnych miejscach, a następnie wzywa wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Obniżenie kapitału zakładowego może powodować naruszenie interesów wierzycieli w związku z tym, że z mniejszej kwoty będą mogli dochodzić zaspokojenia. Wierzyciele którzy zgłoszą sprzeciw w tym terminie powinni zostać odpowiednio zabezpieczeni lub zaspokojeni przez spółkę. Brak zgłoszenia sprzeciwu oznacza, że wierzyciel, który go nie zgłosił zgadza się na obniżenie kapitału zakładowego. Drugi sposób obniżenia kapitału zakładowego w spółce z.o.o. reguluje art. 264 par 2. Zgodnie z nim jeśli obniżenie kapitału zakładowego nie jest powiązane ze zwrotem wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem następuje jego podwyższenie do pierwotnej wysokości, to przepisów o ogłoszeniu i możliwości wyrażenia sprzeciwu przez wierzycieli nie stosuje się. ‘Jednoczesność’ oznacza tu niewielki odstęp czasu pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami. Obniżenie, a potem podwyższenie powoduje zrównoważenie bilansu spółki, a więc również chroni wierzycieli przed ryzykiem w ściąganiu należnych im zobowiązań. Obniżenie kapitału zakładowego oznacza zmianę umowy spółki. Dzieję się tak dlatego, że umowa spółki określa przecież wysokość tego kapitału. Aby dokonać obniżenia kapitału zakładowego godnie z prawem należy je zarejestrować w rejestrze sądowym. Dokonuje tego zarząd spółki. Koniecznymi dokumentami które należy złożyć jest uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, dowody wezwania wierzycieli czy oświadczenie członków zarządu informujące, że wierzyciele zostali zabezpieczeni lub zaspokojeni. W związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego, które występuje w formie uchwały wspólników, oznacza zmianę umowy spółki zastosowanie ma tu art. 246. Zgodnie z tym artykułem zmiana umowy spółki zapad większością 2/3 głosów. Uchwała wspólników może być zaskarżona za pomocą wytoczonego spółce powództwa o uchylenie uchwały. Dzieje się tak, gdy uchwała jest sprzeczna z umową spółki, z dobrymi obyczajami, godzi w interesy spółki czy ma na celu pokrzywdzenie wierzycieli (249 § 1 k.s.h.).

More to explorer