Cesja umowy ubezpieczenia a przychód podatkowy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dokonania cesji praw albo praw i obowiązków z umowy przez ubezpieczającego na ubezpieczonych (pracownicy) prawa do jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu W drodze umowy cesji ubezpieczający przenosi na ubezpieczonych prawa do środków zgromadzonych na indywidualnych rachunkach.

Wobec tego przychód u pracownika z tytułu opłacania przez pracodawcę składek inwestowanych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe powstaje w momencie cesji, czyli przeniesienia na niego praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy. Do tego momentu pracownik nie będzie posiadał bowiem prawa do wypłaty i innych możliwych profitów wynikających z tego tytułu. Do chwili przekazania praw i obowiązków na rzecz ubezpieczonego nie powstaje przychód z tytułu opłacania przez pracodawcę tej części składek, która jest inwestowana w fundusze kapitałowe. Dopiero w momencie, gdy nastąpi przekazanie praw i obowiązków (cesja) na rzecz pracownika, można uznać, że uzyskuje on przychód ze stosunku pracy. Podstawą opodatkowania będzie kwota składki ubezpieczenia pokrywana przez pracodawcę za pracownika. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 9 października 2008 r. (LPP-B2/415-991/08-3/JK).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w chwili dokonania całkowitego wykupu z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczonego, na którego zostało scedowane prawo, jest on zobowiązany zapłacić podatek od przychodów kapitałowych w wysokości różnicy między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy, również tych w czasie kiedy prawa do środków należały do ubezpieczającego. Natomiast w momencie cesji praw z umowy ubezpieczenia na ubezpieczonego powstanie przychód ze stosunku pracy, którego podstawą opodatkowania będzie kwota składki ubezpieczenia pokrywana przez byłego pracodawcę za pracownika.

More to explorer