Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia każdemu pracownikowi. Jest on zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w  ustalonym z góry terminie i  musi to nastąpić nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jest bardzo wiele przyczyn niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, choć nie ma to żadnego znaczenia dla pracownika. W przypadku wystąpienia sytuacji nie wypłacenia należnej kwoty pracownikowi, ten może niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy. Inspektor w związku z zawiadomieniem może wszcząć kontrolę i zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień. Inspektor po stwierdzeniu, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem ma prawo nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi oraz może wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Drugim rozwiązaniem jest wniesienie do sądu pozwu o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. Pracownik może żądać odsetek za niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia. Odsetki należą mu się również wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody z powodu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia oraz gdy opóźnienie to było spowodowane okolicznościami, na które pracodawca nie miał wpływu.
Jeżeli wartość sporu wynosi do 75 tys. zł wówczas pozew należy skierować do sądu rejonowego (pracy). W przypadku kiedy wartość sporu jest powyżej tej kwoty, wtedy pracownik składa skargę do sądu okręgowego . Bardzo istotną informacją dla składającego pozew, jest to, że w sprawach ze stosunku pracy pracownik nie ponosi kosztów związanych z wniesieniem pozwu., w których wartość nie przekracza 50 tys.zł.

Trzecim rozwiązaniem jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik w wyniku złamania prawa przez pracodawcę, może rozwiązać z nim umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym. Nie ważne są przyczyny nie wypłacenia pracownikowi pensji, która mu się należy. Najważniejszym aspektem jest sam fakt, nie dostosowania się do prawa. Należy wtedy bezzwłocznie domagać się swoich praw.

More to explorer