Część przepisów nowelizacji ustawy weszła w życie przed jej samym wejściem w życie (sic !!)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

25 października 2012 r. również weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1166). Najlepsze jest to, że te zmiany ustawy weszły w życie przed samym wejściem w życie głównej ustawy, co nastąpiło 27 października 2012 r.

Przedmiotowa nowelizacja ma na celu dostosowanie treści niektórych przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do obowiązującego stanu prawnego. Część przepisów nowelizowanej ustawy uległa bowiem dezaktualizacji na skutek znacznego upływu czasu od chwili uchwalenia nowelizowanej ustawy, do momentu, kiedy wejdzie ona w życie. Nowela ma zatem, co do zasady charakter techniczno-redakcyjny. Nowelizacja wprowadza głównie zmiany w kolejnych ustawach, których główna ustawa w swoim pierwotnym brzmieniu nie zmieniała m.in. w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz w ustawie o spółdzielni europejskiej.

More to explorer