Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nazywana dźwignią handlu, jest przede wszystkim przekazem informacji, to czysty zysk dla firmy. Jest obecna wszędzie, więc każdy jest na nią skazany w mniej lub bardziej świadomy sposób. Reklama kształtuje trendy, wpływa na system wartości człowieka. Dlatego też warto uświadomić sobie, że reklama może również stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Co ważne, czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy dopuszcza się agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.
Zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji czyn taki stanowi w szczególności:

 • Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Może to polegać na reklamowaniu towarów lub usług, których prawo zabrania lub których ogranicza (np. reklama alkoholu, leków, usług adwokackich); czy na naruszaniu zasad prowadzenia reklamy w środkach masowego przekazu (np. reklama leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza).
 • Reklama wprowadzająca klienta w błąd, jeżeli może wpłynąć na decyzję konsumenta co do nabycia towaru lub usługi. Należy przy tym pamiętać, że również treść obiektywnie zgodna z prawdą może wprowadzać w błąd, jeżeli wywołuje u odbiorcy mylne przeświadczenie co do właściwości towarów lub usług.
 • Reklama w niedozwolony sposób odwołująca się do uczuć klientów. Chodzi tutaj o taką reklamę, która budzi lęk, wykorzystuje przesądy lub łatwowierność dzieci. Oceniając, czy taka reklama jest czynem nieuczciwej konkurencji bierzemy pod uwagę uczucia przeciętnego odbiorcy.
 • Ukryta reklama. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy odbiorca postrzega ją jako neutralną, obiektywną prezentację towarów lub usług. Może ona przybrać różną formę. Może wystąpić jako reklama odredakcyjna, która jest wpleciona w całość np. audycji radiowej, że odbiorca nie odróżnia reklamy od reszty przekazu. Popularną formą jest product placement. Polega to na pokazywaniu reklamowanych produktów w filmach, serialach telewizyjnych. Do 2011 r. był często stosowany, aczkolwiek nie był regulowany prawem. Jednak zmieniło się to razem z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która zgodnie z dyrektywą UE wprowadziła „lokowanie produktu” oraz „lokowanie tematu”.
 • Reklama naruszająca prywatność jej odbiorców. Przejawia się to przede wszystkim w nagabywaniu klientów w miejscach publicznych, przesyłaniu klientom niezamówionych towarów na ich koszt, czy dobrze znane wszystkim obecnie wysyłanie masowo wiadomości pocztą elektroniczną.
 • Reklama porównawcza, która umożliwia bezpośrednie rozpoznanie konkurencji. Stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, chyba, że nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami tj. spełnia łącznie wszystkie przesłanki:
 • nie wprowadza w błąd;
 • porównuje towary lub usługi o tym samym przeznaczeniu rzetelnie, w sposób dający się zweryfikować oraz w oparciu o obiektywne kryteria;
 • porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług;
 • nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem;
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności itp. konkurenta;
 • w odniesieniu do towarów chronionych oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego/chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
 • nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym/chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

More to explorer