Darowizna w związku małżeńskim

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeśli jeden z małżonków jest adresatem darowizny, darowany majątek wchodzi w skład jego majątku osobistego (jeśli w umowie darowizny nie zaznaczono inaczej) i tylko obdarowany małżonek jest uprawniony do zarządzania nim.
Oznacza to, że przedmiot darowizny nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. W przypadku rozwodu małżonków, darowizna nie będzie podlegała podziałowi majątku.
Majątek ten nie może być również użyty w celu spłaty długów drugiego z małżonków.
Przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę stanowią majątek osobisty każdego z małżonków, chyba, że umowa stanowi inaczej. Darczyńca bowiem ma prawo zaznaczyć w umowie darowizny, że przedmiot darowizny, będzie stanowić własność obojga małżonków.

Czym jest darowizna?
Darowizna polega na dokonaniu bezpłatnego świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego. Ważną kwestią jest bezpłatność tego świadczenia. Oznacza to, że obdarowany nie musi dokonywać w zamian  żadnego świadczenia na rzecz darczyńcy.
Przedmiotem darowizny mogą być m.in. prawo własności, udział we współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub po prostu pieniądze. Najczęściej darczyńcy przekazują prawo własności nieruchomości gruntowej, budynkowej czy też lokalowej. Przedmiotem darowizn są także ruchomości, np. samochód. W zależności od rodzaju przekazywanego dobra, istnieją różne wymogi dotyczące umowy. W przypadku przekazania nieruchomości wymaga się sporządzeni umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast chcąc przekazać ruchomość, wystarczy sporządzić zwykłą umowę na piśmie, w której zawarte będą takie dane jak:
– Data sporządzenia umowy
– Dane darczyńcy oraz przyjmującego darowiznę : imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, a także PESEL

Obowiązki formalne
Oprócz sporządzenia stosownej umowy darowizny należy pamiętać również o zgłoszeniu przyjęcia darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej przyjęcia . Darowizna wprawdzie podlega opodatkowaniu, jednak od darowizn z I grupy podatkowej nie trzeba płacić podatku (bez względu na jej wysokość). Grupa ta obejmuje najbliższą rodzinę darczyńcy: współmałżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warto jednak pamiętać o zgłoszeniu do urzędu skarbowego faktu przyjęcia darowizny, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy musieli zapłacić podatek od darowizny (bez względu na to czy przysługuje nam zwolnienie od niego).

Wycofanie darowizny
Jeśli osoba obdarowana dopuściła się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy lub ciężko naruszyła obowiązki rodzinne, dokonała pobicia, zniewagi, kradzieży, nie pomogła darczyńcy w chorobie lub uchylała się od obowiązku alimentacyjnego – darowizna może zostać odwołana.

More to explorer