Definicja i cechy weksla

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1 (weksel trasowany) i art.101 (weksel własny) Prawa Wekslowego, może być wekslem.

Art.1 Prawa Wekslowego określa co zawiera weksel trasowany:
1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu.

Art.101 Prawa Wekslowego określa co zawiera weksel własny:
1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7) podpis wystawcy wekslu.
Cechy weksla:
a) papier wartościowy, który inkorporuje w swojej treści określoną wierzytelność, jest wystawiony zawsze na określoną kwotę (w wekslu musi być określona wierzytelność pieniężna)
b) musi istnieć w postaci zmaterializowanej
c) zobowiązuje wszystkich, którzy się na nim podpisali (ilość dłużników nie musi być ograniczona, jest tylu dłużników ile jest podpisów na wekslu)
d) bez opłaty skarbowej od weksli i urzędowego blankietu weksli
e) nie jest sformalizowany – można mieć swój wzór weksla, można sporządzić samemu weksel, muszą być jednak zachowane elementy określone w art. 1 lub 101 Prawa Wekslowego. Można napisać weksel odręcznie, wydrukować, można połączyć obie te formy. Weksel może być napisany różnymi kolorami, różnym charakterem pisma. W związku z brakiem opłaty skarbowej nie drukuje się już urzędowych formularzy weksla                                                                                                                                                                             f) musi być trwale napisany – weksel jest dokumentem, który musi być trwale napisany, nie można sporządzić go np. ołówkiem czy kredą
g) można dokonywać skreśleń na wekslu, ale są to skreślenia mające określone znaczenie np. w przypadku skreślenia indosu uważa się go za nieistniejący, w przypadku skreślenia akceptu uważa się go za niebyły. Gdy dokonuje się skreśleń to wszyscy, którzy wcześniej weksel podpisali, powinni się podpisać pod skreśleniem. Natomiast w przypadku wielu skreśleń weksel może budzić wątpliwości co do jego prawdziwości i wówczas sąd może np. nie wydać nakazu zapłaty.

More to explorer