Dekret o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju uchylony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

27 grudnia 2012 r. to data wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski (Dz.U. 2012, poz. 1398). Zasadniczym celem ustawy jest wyeliminowanie z obowiązującego porządku prawnego przepisów, które z punktu widzenia teorii prawa i tak utraciły swoją moc obowiązującą na skutek niestosowania jego norm.

Dekret z 1951 r. utrzymywał bowiem w mocy rozwiązania pochodzące jeszcze z okresu międzywojennego, ujęte m.in. w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne i rejony umocnione oraz w ustawie z dnia 21 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych.

Rozwiązania zawarte w tych aktach dostosowane były do doświadczeń z I wojny światowej i do wypracowanej na ich tle doktryny „wojny pozycyjnej”, nieposiadającej praktycznie większego znaczenia już podczas II wojny światowej. Warto podkreślić, iż uchylany dekret utrzymywać miał w mocy normy przywołanych aktów z okresów II RP jedynie epizodycznie – do czasu wydania w tej materii rozwiązań odpowiadających potrzebom – do czego jednak nigdy nie doszło.

W konsekwencji postanowienia dekretu, jako anachroniczne i nieodpowiadające zmienionym warunkom społecznym przestały być stosowane praktycznie już w latach 80. ubiegłego wieku. Jednocześnie aktem przesądzającym o braku możliwości praktycznego stosowania dekretu stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r. (sygn. akt K 3/01), uchylając przepis jego art. 1. Uchylenie dekretu nie pozbawi oczywiście obiektów i terenów mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa wymaganej ochrony, w obowiązującym stanie prawnym stosowne normy ujęte są bowiem w wielu aktach normatywnych, w tym przede wszystkim w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony, ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W tym obszarze można także wspomnieć o ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawierającej w omawianej materii szereg norm o charakterze proceduralnym.

Ujęta w przyjętej ustawie zmiana kodeksu morskiego (jego art. 283 § 1) jest konsekwencją wyeliminowania z obowiązującego porządku prawnego pojęcia „rejonu umocnionego”.

Źródło: www.bbn.gov.pl

More to explorer