Dodatki do zasiłku rodzinnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w Polsce jest bardzo niska. Na całe szczęście istnieją dodatki do tego zasiłku. Mają do niego prawo te rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka- niezależny od uprawnień do zasiłku rodzinnego, wypłacany jednorazowo na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia.
Przysługuje:
-matce lub ojcu ( ewentualnie opiekunowi prawnemu dziecka),
-opiekunowi faktycznemu, jeżeli wcześniej nie został przyznany osobie z powyższej grupy uprawnionych.
Wysokość zasiłku: 1000 zł

2)opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
dodatek ten przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
-24 miesięcy kalendarzowych,
-36 miesięcy kalendarzowych w przypadku sprawowania opiek nad więcej niż 1 dzieckiem urodzonym podczas 1 porodu,
-72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym
Istnieją też przypadki w których dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość zasiłku: 400 zł miesięcznie

3)samotnego wychowywania dziecka przez: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Wysokość zasiłku: 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci).

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- według ustawy rodzina wielodzietna to taka, która ma co najmniej 3 dzieci. Dodatek przysługuje więc na trzecie i kolejne dziecko.
Wysokość zasiłku: 80 zł miesięcznie na dziecko

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego– dodatek dla rodziców lub opiekunów prawnych dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku zależna jest od wieku dziecka:
Wysokość dodatku:
-60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do  5 roku życia,
-80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku do ukończenia 24 roku życia.

6) rozpoczęcia roku szkolnego–  dodatek wypłacany raz w roku rodzicom, opiekunom prawnym dziecka na wydatki związane z wyprawką dziecka do szkoły.
Wysokość zasiłku- 100 zł na dziecko

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

a) dodatek związany z zamieszkaniem dziecka w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub też podstawowa bądź gimnazjalna w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Wysokość zasiłku- 90 zł miesięcznie.
b)dodatek związany z dojazdami dziecka do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna dziecka.
Wysokość zasiłku – 50 zł miesięcznie.

Wysokość dodatków (w porównaniu do zasiłki rodzinnego) może różnić się między gminami.
Rada gminy może uchwalić nieco wyższe dodatki- różnicę tą musi jednak pokryć z własnego budżetu.

Uchwalone stawki zasiłków są kwotami minimalnymi

More to explorer