Dostęp do informacji publicznej bez ograniczeń ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

30 kwietnia 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 473) w zakresie niekonstytucyjności ostatniej nowelizacji przepisów o ograniczeniu dostępu do informacji publicznej oraz nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2012, poz. 457).

Wyrok Trybunału został wydany w zakresie zgodności z Konstytucją art. 5 ust. 1a oraz ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (te ustępy zostały dodane ostatnią nowelizacją ustawy) zawierające zapis o tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji (…) oraz wyłączenie od stosowania tego przepisu w ściśle określonych przypadkach. Trybunał stwierdził, że tryb uchwalenia tych przepisów był nieprawidłowy, ponieważ poprawka (dość ważna) została zgłoszona na etapie senackim (tzw. poprawka Rockiego). Poprawka ta nie była zatem przedmiotem obrad w komisjach i przedmiotem czytania w sejmie. Przepisy te z dniem 30 kwietnia 2012 r. zostały uchylone i przestały obowiązywać.

Natomiast w związku w wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457) nastąpiła zmiana wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis oraz nastąpiła nastąpiła zmiana wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis oraz zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

More to explorer