Duża nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 lutego 2013 r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 70). Zmiana wprowadza możliwość transgranicznego łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmienia zasady łączenia się krajowych funduszy. Jednolite przepisy dotyczące łączenia funduszy powinny obniżyć koszty tych operacji. Udostępniany inwestorom skrót prospektu emisyjnego zostaje zastąpiony dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”, co ma umożliwić przedstawianie informacji w jasny i zrozumiały sposób, ułatwiający podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ustawa upraszcza ponadto zasady wprowadzania jednostek uczestnictwa przez krajowe fundusze do obrotu w innych państwach członkowskich oraz zagranicznych funduszy do obrotu w Polsce.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym implementuje do krajowego porządku prawnego postanowienia  trzech dyrektyw Komisji Europejskiej tj. :
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.) – zwanej dalej dyrektywą lub dyrektywą UCITS IV oraz dwóch dyrektyw wykonawczych:
– dyrektywy Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28) i
– dyrektywy Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str.42).
W związku z implementacją wymienionych aktów prawa wspólnotowego, w przedstawionej ustawie znalazły się takie rozwiązania jak:
– wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających dokonywanie transgranicznych połączeń funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę obowiązujących zasad połączeń krajowych funduszy inwestycyjnych w ten sposób, aby obowiązywały w tym zakresie jednolite reguły;
– zmiany w zakresie tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych;
– uproszczenie przepisów dotyczących zasad informowania inwestorów o działalności funduszy inwestycyjnych poprzez zastąpienie skrótu prospektu informacyjnego dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”;
– usprawnienie i uproszczenie przepisów dotyczących procedury wprowadzania przez krajowe
fundusze inwestycyjne otwarte swoich jednostek uczestnictwa do obrotu w innych państwach członkowskich oraz wprowadzania zagranicznych funduszy UCITS do obrotu na terytorium Polski;
– wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarządzanie funduszami w innych państwach członkowskich oraz spółkom zarządzającym z innych państw członkowskich – zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Ustawa wprowadza też „paszport” dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające z innych państw będą miały możliwość zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Jeden przepis o odpowiedzialności karnej oraz uchylenie jednego przepisu wejdą w życie dopiero 18 stycznia 2016 r.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl, www.sejm.gov.pl

More to explorer