Dużo zmian w ustawie o odpadach wydobywczych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 13 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1513), która zawiera przepisy m.in. zmierzające do usprawnienia istniejących procedur w zakresie gospodarowania odpadami.

Zmiana wprowadza do prawa polskiego postanowienia decyzji Komisji Europejskiej wydawanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, jak również dąży do pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/21/WE w  związku z pismem Komisji Europejskiej w sprawie transpozycji dyrektywy 2006/21/WE z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wszczęciem procedury o naruszenie tej dyrektywy. Ustawa modyfikuje definicję obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, poważnego wypadku, rekultywacji terenu, zainteresowanej społeczności oraz przemieszczania. Ustawa nakłada na posiadacza odpadów obowiązek ich odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie w obiekcie przystosowanym do składowania określonego rodzaju odpadów. Ustawodawca wskazał, że jednym z celów programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jest racjonalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi, które musi być realizowane już w momencie projektowania działalności wydobywczej, a nie jak wynika z przepisów dotychczas obowiązujących, w fazie działalności wydobywczej i przy wyborze metody wydobywania kopalin ze złóż oraz ich przeróbki. Ustawa rozszerza informacje zawarte w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi o łączną ilość poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciągu prowadzenia działalności objętej planem; dotychczasowe przepisy zobowiązują posiadacza odpadów do określenia w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi łącznej ilości odpadów przeznaczonych do wytworzenia w ciągu roku, bez rozróżnienia na poszczególne rodzaje odpadów. Ustawa nakłada na właściwe organy m.in. obowiązek udostępniania informacji o toczącym się postępowaniu, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 14-dniowy termin ich składania oraz informowania o zakresie i sposobach uwzględnienia uwag zgłoszonych przez stronę społeczną.
Nowe prawo zmienia przepisy pięciu innych ustaw: Prawa ochrony środowiska (dodanie m.in. organu właściwego w sprawie odpadów wydobywczych), ustawy o odpadach (wprowadzenie przepisów o organach właściwych dla odpadów i odpadów wydobywczych oraz wprowadzenie artykułu o tym, że odpady składuje się: 1) na składowisku odpadów; 2) na podziemnym składowisku odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 3) w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych), Prawa Wodnego, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (te ostatnie ustawy – wprowadzony podział odpadów wydobywczych i uszczegółowione w tym zakresie).

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer