Dwa nowe rozdziały obowiązują w Kodeksie Postępowania Karnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 grudnia 2012 r. weszła w życie część przepisów zmiany ustawy Kodeks Postępowania Karnego z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1091). To nowe rozdziały 65c i 65d, które umożliwiają polskim organom karnym wystąpienie do organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie orzeczonego środka zapobiegawczego oraz gwarantują organom karnym innych państw członkowskich UE wykonanie na terytorium Polski orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w innym niż Polska, państwie członkowskim UE. Wprowadzenie tych przepisów ma usprawnić współpracę organów karnych RP i innych państw członkowskich UE na etapie zabezpieczania prawidłowego przebiegu postępowań karnych.

Po zmianach polski sąd karny lub prokurator może wystąpić o wykonanie orzeczonego środka zapobiegawczego do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego UE (państwa wykonania orzeczenia), w którym oskarżony ma legalne stałe miejsce pobytu, o ile przebywa on w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić. Poszczególne środki zapobiegawcze są wskazane w ustawie. Na wniosek oskarżonego polskie organy mogą zwrócić się również do innego państwa członkowskiego niż państwo legalnego stałego miejsca pobytu oskarżonego, za zgodą właściwego sądu lub innego organu tego państwa. Co ważne, takie wystąpienie sąd lub prokurator może skierować każdorazowo wyłącznie do jednego państwa wykonania orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania orzeczenia może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia. Takie wystąpienie musi zawierać, poświadczony za zgodność z oryginałem, odpis orzeczenia oraz, przetłumaczone na język urzędowy państwa wykonania orzeczenia albo na inny język wskazany przez to państwo, zaświadczenie zawierające informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie. Informacje te powinny dotyczyć samego orzeczenia, osoby oskarżonego, środka zapobiegawczego i kwalifikacji prawnej czynu. W razie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego albo zmiany obowiązków nałożonych na oskarżonego polski organ karny niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia.

Jednocześnie, na zasadzie wzajemności organy karne państwa członkowskiego UE, innego niż Polska, mogą wystąpić do właściwego polskiego prokuratora prokuratury rejonowej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania i nakładającego na osobę, przeciwko której w tym państwie prowadzone jest postępowanie karne, obowiązek stawiennictwa przed określonym organem, powstrzymania się od opuszczania miejsca pobytu lub kraju, informowania określonego organu o zmianie miejsca pobytu albo uzyskiwania zgody na taką zmianę.

Pozostałe przepisy tej zmiany weszły w życie 17 października 2012 r. Pisaliśmy o tym w artykule: http://www.lex-pol.pl/2012/11/nowelizacja-kpk-w-zakresie-obowiazkow-informacyjnych-w-unii-europejskiej/

Źródło: www.sprawnik.pl

More to explorer